Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Υπάρχει στην κατοχή μας η  κατάσταση των οικογενειών της Βαλύρας, τη χρονιά του 1912, κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά και αύξοντα αριθμό 1-1588. Ακολουθούν άλλα 75 ονόματα χωρίς αρίθμηση και αλφαβητική σειρά, σε σύνολο 57 σελίδων. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια.και  πιστεύω ότι είναι εργασία του διδάσκαλου Δημητρίου Καρακίτσου, ο οποίος και χρημάτισε ο πρώτος γραμματέας της κοινότητας Βαλύρας.  Του έχουμε κάνει αφιέρωμα, μαζί με τους παλιούς δασκάλους που υπηρέτησαν στη Βαλύρα., σε 4 παλαιότερες αναρτήσεις που υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας, τις οποίες μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να τις επισκεφτεί και να τις μελετήσει.

  Μικρό βιογραφικό 
Δημήτριος  Καρακίτσος του Χρίστου , από Βαλύρα, γεννηθείς το 1867

Με το ΦΕΚ 306\23-11-1890, σελίδα 1214, δι’ υπουργικής απόφασης εκδοθείσης ενταύθα υπ’ αριθμον 19090, από 22-11-1890, διορίζεται ο δημοδιδάσκαλος Δημήτριος Ν. Καρακίτσος, εις το εν Μαυρομματίω ,του δήμου Ιθώμης, αργούν δημοτικόν  σχολείον.

Ο δάσκαλος Δημήτριος Καρακίτσος, το έτος 1912 έφτιαξε και άλλον  κατάλογο των οικογενειών των βαλυραίων με  τον τόπο καταγωγής τους. Έχει  δημοσιευτεί στην εφημερίδα Βαλύρα, στα φύλλα 9 και 10, στη σελίδα 4 του πρώτου χρόνου κυκλοφορίας της εφημερίδας Βαλύρα, το 1983.

Με την 8\19-4-1914, απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ο δημοδιδάσκαλος του δημοτικού σχολείου αρρένων κύριος Δημήτριος Καρακίτσος#, ορίστηκε πρώτος γραμματέας της κοινότητας Βαλύρας με μηνιαίο μισθό 15 δραχμές. Εφημερίδα Βαλύρα, φύλλο 114-5, έτος 10ο 1993. Με την ίδια απόφαση απεφασίσθη να στεγαστεί η κοινότητα στην ιδιωτική οικία του Δ. Καρακίτσου, έναντι μισθώματος 20 δραχμών.
Στις επόμενες 6 συνέχειες θα δημοσιεύσουμε, ανά δέκα σελίδες, τα ονοματεπώνυμα των βαλυραίων οικογενειών κατα απόλυτο αλφαβητική σειρά, για να μελετήσει και βρεί, ο κάθε εννδιαφερόμενος τις ρίζες του.

# Στο βιβλίο του Γιάννη Δ. Λύρα με τίτλο: Ένα οδοιπορικό στο χρόνο και το χώρο, Βαλύρα 2005, Μέρος τέταρτο, σελίδες 84-104.

 ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ,ΑΠΟ ΛΑΜΠΑΙΝΑ,ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 1919-20

Δεν υπάρχουν σχόλια: