Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Σχολικοί κήποι.Περί κατωτέρων Γεωργικών σχολείων.


Νόμος 4397/1929 - ΦΕΚ 309/Α/24-08-1929
Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
Σχολικοί κήποι.

Άρθρο 13

1.Παρ’ εκάστω δημοτικώ σχολείω ιδρύεται και καλλιεργείται σχολικός κήπος, ως παράρτημα αυτού, χάριν της διδασκαλίας των φυσιογνωστικών μαθημάτων και προς απόκτησιν υπό των μαθητών προκαταρκτικών γνώσεων καλλιεργείας της γης. Κατάλληλος έκτασις γης προς ίδρυσιν σχολικού κήπου, εάν δεν έχη ιδίαν το σχολείον, χορηγείται δωρεάν υπό της Κοινότητος εν η λειτουργεί το σχολείον.
Προς απόκτησιν καταλλήλου εκτάσεως γης δύναται να γίνη και αναγκαστική απαλλοτρίωσις, ενεργουμένη κατά τας διατάξεις του νόμου 2442.
2.«Δια την περίφραξιν του χώρου, την αγοράν εργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων, κλπ. παρέχονται εφ’ άπαξ υπό του Δημοσίου δραχμαί μέχρι πέντε χιλιάδων δι’ έκαστον ιδρυόμενον κήπον κατ’ απόφασιν του Υπουγρου μετά γνώμην του οικείου Επιθεωρητού, δραχμαί δε πεντακόσιαι κατ’ έτος δια την συντήρησιν εκάστου κήπου.
Τα ποσά ταύτα καταβάλλονται εκ του σχολικού Ταμείου, εις ο παρέχεται ετησίως επιχορήγησις εκ μέρους του Κράτους ίση προς τα άνω ποσά εν αρχή του σχολικού έτους δια καταστάσεων προς το αρμόδιον ταμείον, συντασσομένων υπό του οικείου Επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων.
Προς τούτο αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ προς ίδρυσιν μεν σχολικών κήπων και μέχρι της ιδρύσεως κήπων εις πάντα τα σχολεία, πίστωσις εκ δρχ. 2.000.000 κατ’ έτος, προς συντήρησιν δε αυτών η απαιτουμένη κατά τ’ ανωτέρω πίστωσις, βάσει των εν τω Κράτει λειτουργούντων κήπων.
Εκ της τελευταίας ταύτης πιστώσεως δύναται να διατίθεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού της Παιδείας χρηματικόν ποσόν προς ενίσχυσιν σχολικών κήπων, συντηρουμένων υπό κοινοτήτων ή σωματείων. Το ποσόν τούτο δεν δύναται να υπερβή το δια την συντήρησιν εκάστου κρατικού σχολικού κήπου οριζόμενον ετησίως ποσόν και καθορίζεται αναλόγως του αριθμού των υπό του σωματείου συντηρουμένων κήπων.
Η επιχορήγησις προς ενίσχυσιν σχολικών κήπων, ως και νυκτερινών σχολών συντηρουμένων υπό σωματείων ή κοινοτήτων, καταβάλλεται εκ του Δημοσίου ταμείου δια χρηματικού εντάλματος, εκδιδομένου εφάπαξ υπό του Υπουργείου της Παιδείας επ’ ονόματι της συντηρούσης τον σχολικόν κήπον ή την νυκτερινήν σχολήν κοινότητος ή σωματείου».


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Ίδρυσις Εργαστηρίων και Σχολικών Βιβλιοθηκών
Άρθρο 14.

1.Χάριν της διδασκαλίας της χειροτεχνίας αναγράφεται εν τω Προϋπολογισμώ ποσόν ουχί κατώτερον των 1000 δραχμών κατά σχολείον κατ’ έτος δι’ αγοράν εργαλείων και υλικών διδασκαλίας. Κατά το πρώτον έτος αναγράφεται πίστωσις ενός εκατομμυρίου, αυξανομένη κατά τα επιόντα δια της αυξήσεως των προικοδοτουμένων σχολείων.
2.Ομοίως δι’ ίδρυσιν μικρών εργαστηρίων φυσικής και χημείας αναγράφεται εν τω Προϋπολογισμώ πίστωσις δραχ. 2000 εφάπαξ κατά σχολείον. Δια το πρώτον έτος αναγράφεται πίστωσις ουχί κατωτέρα των δύο εκατομμυρίων.
3.Προς ίδρυσιν σχολικών βιβλιοθηκών και πλουτισμόν αυτών αναγράφεται κατ’ έτος πίστωσις 200 δραχμών κατά σχολείον. Κατά το πρώτον έτος αναγραφήσεται πίστωσις 200.000 δραχμών, αυξανομένη κατά τα επιόντα.
«4.Τα κατά τ’ ανωτέρω επιχορηγούμενα σχολεία εκάστης εκπαιδευτικής περιφερείας ορίζονται δι’ αποφάσεως του Υπουργείου της Παιδείας, προτάσει του οικείου Επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων κατά την λήξιν του σχολικού έτους, η δε επιχορήγησις εκάστου καταβάλλεται εφάπαξ και εξ ολοκλήρου εις το οικείον σχολικόν ταμείον δια καταστάσεων προς τον αρμόδιον ταμίαν συντασσομένων υπό του Επιθεωρητού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄
Περί κατωτέρων Γεωργικών σχολείων.
Άρθρο  25

Σκοπός των κατωτέρων Γεωργικών σχολείων είναι η γεωργική πρακτική μόρφωσις εκείνων, οίτινες μέλλουσι να επιδοθώσιν εις το επάγγελμα του γεωργού, είτε ως καλλιεργηταί των ιδίων κτημάτων, είτε ως εργάται γεωργοί εις ξένα κτήματα ή γεωργικάς επιχειρήσεις.
Άρθρο 26
Η φοίτησις εις τα άνω σχολεία είναι διετής. Όπου αι τοπικαί συνθήκαι επιβάλλουσι, δύναται να προστεθή και τρίτη ειδική τάξις κλάδου τινός της γεωργίας ή γεωργικής βιομηχανίας.
Άρθρο 27
Τα εν τω κατωτέρω γεωργικώ σχολείω διδασκόμενα μαθήματα είναι: Γεωργία, κτηνοτροφία, δενδροκομία και κηπουρική, γεωργική βιομηχανία, αμπελουργία, μελισσοκομία, σηροτροφία και κτηνοτροφία, στοιχεία υγιεινής και στοιχεία κτηνιατρικής, προς τούτοις δε και μαθήματα γενικής μορφώσεως, νέα ελληνικά, θρησκευτικά, ιστορία, πρακτική αριθμητική και γεωμετρία.
Άρθρο  28
Τα κατώτερα γεωργικά σχολεία διακρίνονται εις τρία είδη, αναλόγως των κατά τόπους κρινομένων επικρατεστέρων κλάδων της γεωργίας, Α) εις σχολεία με ειδικότητα την μεγάλην καλλιέργειαν, Β) εις σχολεία με ειδικότητα την κτηνοτροφίαν και Γ) εις σχολεία με ειδικότητα την δενδροκομίαν και αμπελουργίαν.
Άρθρο  29
1.Το είδος του σχολείου και το αναλυτικόν πρόγραμμα αυτού καθορίζεται δια Π.Δ/τος κατόπιν προτάσεως του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
2.Το δε λεπτομερές πρόγραμμα της διδασκαλίας και της κατανομής των ωρών του ημερησίου προγράμματος και της εν γένει διαθέσεως του χρόνου των μαθητών δι’ έκαστον σχολείον αναλόγως της ειδικότητός του και των εποχών του έτους κανονίζεται υπό του συλλόγου του σχολείου δια πράξεως αυτού εγκρινομένης υπό του Υπουργού της Παιδείας.
Άρθρο  30
Κατά τας θερινάς διακοπάς δεν διακόπτονται αι εργασίαι του σχολείου, γίνονται όμως μόνον πρακτικαί ασκήσεις και παρέχονται υπό της διευθύνσεως άδειαι απουσίας εις τους μαθητάς εκ περιτροπής εις το ήμισυ του όλου αριθμού των μαθητών εκάστης τάξεως. Ομοίως άδειαι απουσίας εκ περιτροπής παρέχονται εις το τεχνικόν προσωπικόν του σχολείου υπό του Υπουργείου.
Άρθρο  31
«1.Το διδακτικόν και βοηθητικόν προσωπικόν των κατωτέρων γεωργικών σχολείων αποτελείται εκ του Διευθυντού, αποφοίτου ανωτέρας γεωπονικής σχολής, ημετέρας ή ξένης δημοσίας ή ανεγνωρισμένης, εκτελούντος και την λογιστικήν υπηρεσίαν, δύο επιμελητών γεωπόνων, αποφοίτων μέσης γεωργικής σχολής ημετέρας ή ξένης δημοσίας ή ανεγνωρισμένης, ενός πτυχιούχου της Φιλολογίας και εν ελλείψει τούτου πτυχιούχου της Θεολογίας ή διδασκάλου των θεωρητικών μαθημάτων, εκ δύο εργατών ημερομισθίων, ενός φύλακος επί βαθμώ και μισθώ κλητήρος α΄ τάξεως και ενός υπηρέτου επί βαθμώ και μισθώ κλητήρος δ΄ τάξεως.
2.Εν οις σχολείοις προστίθεται και τρίτη τάξις ειδική δύναται να προστεθή εις το τεχνικόν προσωπικόν και εις ειδικός γεωπόνος επί βαθμώ και μισθώ αναλόγως προς τα προσόντα του.
3.Ως διευθυνταί γεωργικών σχολείων εν ελλείψει γεωπόνων αποφοίτων ανωτέρας γεωπονικής σχολής δύνανται να διορίζωνται και δημοδιδάσκαλοι μετεκπαιδευθέντες επί διετίαν εις το κατά τον Νόμ. 3600 λειτουργούντα γεωργικό φροντιστήριο. Ούτοι αναβαθμίζονται και προάγονται και καθ’ όλο απολαύουσι των αυτών προνομίων και οι μετεκπαιδευθέντες επί διετίαν εις το Πανεπιστήμιον δημοδιδάσκαλοι. Ως επιμεληταί δε γεωπόνοι δύνανται να διορίζωνται και δημοδιδάσκαλοι μετεκπαιδευθέντες επί εν έτος εις γεωργικά φροντιστήρια, διατηρούντες τον βαθμόν και μισθόν, ον είχον εν τη δημοτική εκπαιδεύσει και προαγόμενοι κατά τας διεπούσας τους δημοδιδασκάλους διατάξεις.
Τα της επί διετίαν μετεκπαιδεύσεως των δημοδιδασκάλων εις το Γεωργικό Φροντιστήριο, εις α δύνανται να υπαχθώσι και οι κατά το παρόν έτος προς ετησίαν μετεκπαίδευσιν προσκεκλημένοι, κανονίζονται εκάστοτε δια Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών της Γεωργίας και Παιδείας. Η πρόσκλησις προς μετεκπαίδευσιν γίνεται ανά δύο έτη.
5.Εις γεωργικά σχολεία, μη έχοντα διευθυντήν γεωπόνον απόφοιτον ανωτέρας γεωργικής σχολής και λειτουργούντα πλησίον της έδρας γεωπόνου υπαλλήλου της γεωργικής υπηρεσίας του Κράτους, δύναται ν’ ανατεθή εις τούτον η διδασκαλία ωρισμένων γεωργικών μαθημάτων υπό του Υπουργού της Παιδείας και μετά σύμφωνον γνώμην του Υπουργού της Γεωργίας, επί επιμισθίω 300 δραχμών κατά μήνα δι’ εκάστην καθ’ εβδομάδα ώραν διδασκαλίας και επί καταβολή των δαπανωμένων οδοιπορικών των εξόδων άνευ ημερησίας αποζημιώσεως. Ούτος έχει και την γενικήν εποπτείαν του σχολείου.
6.Οι ως άνω διευθυνταί των γεωργικών σχολείων ή ως επιμεληταί γεωπόνοι υπηρετούντες είτε είναι απόφοιτοι γεωργικών σχολών είτε προέρχονται εκ μετεκπαιδευθέντων δημοδιδασκάλων λαμβάνουν το εις τους γεωπόνους τους υπαγομένους εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου της Γεωργίας παρεχόμενον τεχνικόν επίδομα.
7.Οι διευθυνταί των γεωργικών σχολείων, εφόσον είναι απόφοιτοι ανωτέρας γεωπονικής σχολής ημετέρας ή ξένης, έχουν τον αυτόν βαθμόν και μισθόν με τους πτυχιούχους του Πανεπιστημίου λειτουργούς της μέσης εκπαιδεύσεως, προαγόμενοι κατά τας διεπούσας τους λειτουργούς τούτους διατάξεις μέχρι και του βαθμού του τμηματάρχου α΄ τάξεως.
8.Οι δε επιμεληταί γεωπόνοι έχουν τον αυτόν βαθμόν και μισθόν με τους πτυχιούχους διδασκαλείων δημοτικής εκπαιδεύσεως δημοδιδασκάλους, προαγόμενοι κατά τας διεπούσας τούτους διατάξεις μέχρι και του βαθμού του εισηγητού.
9.Οι πτυχιούχοι της Φιλολογίας, Θεολογίας και των θεωρητικών μαθημάτων έχουν τον αυτόν βαθμόν και μισθόν με τους υπηρετούντας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως, προάγονται δε κατά τας διεπούσας τούτους διατάξεις μέχρι και του βαθμού του τμηματάρχου α΄ τάξεως δυνάμενοι να μετατεθούν επί τω βαθμώ αν έχουν εις τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως.
10.Ο χρόνος της υπηρεσίας των διευθυντών των γεωργικών σχολείων αποφοίτων ανωτέρας γεωπονικής σχολής και των επιμελητών γεωπόνων εν τοις κατωτέροις γεωργικοίς σχολείοις λογίζεται δια τε την προαγωγήν και την σύνταξιν ως χρόνος εν τη γεωργική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, ο δε χρόνος υπηρεσίας του πτυχιούχου της Φιλολογίας, Θεολογίας και των θεωρητικών μαθημάτων ως χρόνος υπηρεσίας εν τοις σχολείοις της μέσης εκπαιδεύσεως».
Άρθρο  32
«Ο διορισμός εις τα γεωργικά σχολεία των τε διευθυντών και επιμελητών γεωπόνων γίνεται δια Π.Δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού της Παιδείας, ο δε των φυλάκων και υπηρετών υπό του διευθυντού του σχολείου δια πράξεως αυτού δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελουμένης και προ της δημοσιεύσεώς της.
Οι αναγκαιούντες εκάστοτε εργάται του σχολείου προσλαμβάνονται υπό του διευθυντού επί ημερομισθίω κανονιζομένω δια πράξεως του Συλλόγου των διδασκόντων.
Αι μεταθέσεις και προαγωγαί του διδακτικού προσωπικού των γεωργικών σχολείων γίνονται δια Π.Δ/τος κατόπιν προτάσεως του εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
Η μετάθεσις δημοδιδασκάλου μετεκπαιδευθέντος εις γεωργικά φροντιστήρια και ως διευθυντού ή επιμελητού γεωπόνου εν γεωργικοίς σχολείοις υπηρετούντος εις κενάς θέσεις δημοτικών σχολείων είτε της αυτής περιφερείας είτε άλλης, γίνεται δια πράξεως του Υπουργού της Παιδείας, προτάσει του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
Αι πειθαρχικαί ποιναί και απολύσεις επιβάλλονται εις το διδακτικόν προσωπικόν των γεωργικών σχολείων, καθ’ ον τρόπον και καθ’ ας περιπτώσεις και εις τους λειτουργούς της μέσης εκπαιδεύσεως».
Άρθρο  33
Καθήκοντα επιθεωρητού επί των γεωργικών σχολείων ασκεί ο οικείος νομογεωπόνος, εις την περιφέρειαν του οποίου λειτουργεί το γεωργικόν σχολείον ως και οι οικείοι επιθεωρηταί των γεωργικών υπηρεσιών του Κράτους, υποβάλλοντες αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν διαταγής του Υπουργού ή του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου σχετικάς εκθέσεις περί της ικανότητος του προσωπικού και της καθόλου λειτουργίας του σχολείου.
Τον εν τοις γεωργικοίς σχολείοις υπηρετούντα φιλόλογον ή θεολόγον καθηγητήν ή διδάσκαλον των θεωρητικών μαθημάτων επιθεωρεί ο οικείος γενικός επιθεωρητής της μέσης εκπαιδεύσεως.
Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερησία αποζημίωσις των επιθεωρητών των γεωργικών σχολείων καταβάλλονται εκ του προϋπολογισμού του Υπουργείου της Παιδείας».
Άρθρο  34
1.Προς ίδρυσιν κατωτέρου γεωργικού σχολείου ή μετατροπήν άλλου σχολείου εις γεωργικόν απαιτείται, όπως η οικεία κοινότης ή οργανισμός τις προσφέρη κατάλληλον αγρόκτημα εκτάσεως 5 τουλάχιστον στρεμμάτων.
Άρθρο  35
1.Εν η περιπτώσει είναι αδύνατος η δωρεάν εξεύρεσις καταλλήλου αγροκτήματος δύναται να γίνη απαλλοτρίωσις τοιούτου κατά τας προς χρήσιν εκπαιδευτηρίων περί απαλλοτριώσεως κειμένας διατάξεις.
2.Το τίμημα του απαλλοτριωτέου κτήματος καταβάλλεται είτε υπό των υπό του σχολείου εξυπηρετουμένων πέριξ κοινοτήτων είτε υπό του Δημοσίου.
Άρθρο  36
«Δια την ίδρυσιν κατωτέρων γεωργικών σχολείων αναγράφεται πίστωσις εν τω προϋπολογισμώ εφάπαξ μεν δρχ. 15.000 κατά σχολείον δια την αγοράν εργαλείων κλπ., κατ’ έτος δε και εφόσον οι πόροι του σχολικού ταμείου δεν εξαρκούν 3000 δραχμαί κατά σχολείον προς αγοράν σπόρων, λιπασμάτων κλπ.
Εκ των ποσών τούτων το μεν πρώτον καταβάλλεται εφάπαξ δια χρηματικού εντάλματος, εκδιδομένου επί αποδόσει λογαριασμού υπό του Υπουργείου της Παιδείας επ’ ονόματι του διευθυντού του σχολείου, το δε δεύτερον υπό του σχολικού ταμείου, εις ο παρέχεται υπό του Κράτους ετησία συνδρομή ίση προς το άνω ποσόν δια χρηματικού εντάλματος υπό του Υπουργείου της Παιδείας εκδιδομένου».
Άρθρο  37
1.Οι μαθηταί εκάστης τάξεως του γεωργικού σχολείου δεν δύνανται να υπερβώσι τους τριάκοντα.
2.Γεωργικόν σχολείον έχον κατωτέρους των 20 μαθητών εν όλω, εάν είναι διτάξιον, και των 30, εάν είναι τριτάξιον, καταργείται.
Άρθρο  38
Το υλικόν καταργουμένου σχολείου ως και η περιουσία του σχολικού ταμείου περιέρχεται εις το σχολικόν ταμείον του δημοτικού σχολείου της κοινότητος.Δεν υπάρχουν σχόλια: