Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΠΑΜΜΙΣΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΡΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ.2724071016

Διαβάσαμε στον τοπικό τύπο της Μεσσηνίας, ότι ο δήμος Καλαμάτας, ο σύνδεσμος ύδρευσης και ο δήμος Μεσσηνιακής Μάνης, συμφώνησαν στην ύδρευση της Μεσηνιακής Μάνης, από τον ποταμό Πάμμισο.

Σύμφωνα με παλιές μετρήσεις του ΓΟΕΒ η παροχή νερού στον ποταμό Πάμμισο, εντός του ίδιου έτους, κυμαίνεται από 4,7 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο, που είναι η μεγίστη παροχή, μέχρι 3 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο που είναι η ελαχίστη, και από τις 7 μεγάλες πηγές η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται από 20 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Η υψομετρική διαφορά των πηγών του Παμμίσου, στον άγιο Φλώρο, από την επιφάνεια της θάλασσας είναι μόνο 16 μέτρα. Από το 1962 με 2 ηλεκτροκινητήρες 125 ίππων, υδρεύονται 13 χωριά και από το 1969 με 3 ηλεκτροκινητήρες 125 ίππων υδρεύονται 25 χωριά.

Η προστασία και διαχείριση των υδάτων , η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2000\60,που η συζήτηση και ψήφιση έγινε αυθημερόν από την ελληνική βουλή, το 2003, του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 και η ψήφιση από τη βουλή των Ελλήνων, πριν από 24 χρόνια του νόμου 1739\1987 που αφορά τη διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις. Βουλή, φορείς, σύνδεσμοι ύδρευσης ,και εκλεγμένοι τοπικοί άρχοντες, δεν εφάρμοσαν αυτούς τους νόμους, και θα λέγαμε είναι σαν να μην υπάρχουν. Τα τρία υπουργεία ΥΠΕΧΩΔΕ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΓΕΩΡΓΙΑΣ που έχουν την άμεση σχέση με τη διαχείριση, αξιοποίηση, διάθεση και έλεγχο, για το ποιος χρησιμοποιεί, πόσο νερό, και για ποιο λόγο, είναι εθνικής σημασίας ζητήματα, σ τα οποία δεν δίνουν και δεν έχουν δώσει μέχρι σήμερα την αντίστοιχη βαρύτητα .

Το νομοσχέδιο της οδηγίας πλαίσιο, 2000\60, του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου έχει 5 επίπεδα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, τα οποία είναι.

1.Εθνική επιτροπή υδάτων με τους υπουργούς ΥΠΕΧΩΔΕ, οικονομικών, εσωτερικών, ανάπτυξης, υγείας-πρόνοιας και γεωργίας.

2.Εθνικό συμβούλιο υδάτων, με 24 μέλη, που είναι εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανώσεων.

3. Περιφερειακό συμβούλιο υδάτων, που αποτελείται από 40-50 μέλη, ανάλογα με τη διοικητική περιφέρεια, και είναι εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων.

4. Κεντρική υπηρεσία υδάτων, που συνίσταται στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

5.Διεύθυνση υδάτων περιφερείας, ανά διοικητική περιφέρεια.

Το νομοσχέδιο έχει 17 άρθρα και είναι περίπου 10 σελίδες δακτυλογραφημένες Α4 και το υπογράφουν οι τότε υπουργοί της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Σκανδαλίδης, Χριστοδουλάκης, Τσοχατζόπουλος, Στεφανής, Δρυς, και Πασχαλίδης.

Ο νόμος 1739\87 έχει σχεδόν τα ίδια με την οδηγία της ΕΚ, παραλείποντας το εθνικό συμβούλιο υδάτων. Έχει 21 άρθρα και είναι 16 δακτυλογραφημένες σελίδες Α4 και δημοσιεύουμε ορισμένα στοιχεία του νόμου 1739\87.

Ν. 1739/87

: Ορισμοί

1. Υδατικοί πόροι, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται το θαλάσσιο νερό, είναι:

α) Επιφανειακά και υπόγεια νερά χωρίς διάκριση στην ποιότητα, την προέλευση ή τη δυνατή χρήση.

β) Νερά φυσικών πηγών, χερσαίων και υποθαλάσσιων.

γ) Θερμομεταλλικά νερά, όπως ιαματικά, μεταλλικά ή αεριούχα, ολιγομεταλλικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και τα νερά για την εμφιάλωση ή άλλου τύπου συσκευασία με σκοπό την εμπορία.

2. Ως προσδιορισμός των υδατικών πόρων είναι:

α) Ποσοτικός: Ο υπολογισμός και καθορισμός των διαφόρων φυσικών μεγεθών των υδατικών πόρων, όπως παροχές, στάθμες, κλίσεις, όγκοι ισοζύγια.

β) Ποιοτικός: Η διαπίστωση της φυσικοχημικής και βιολογικής σύστασης των υδατικών πόρων και η σύγκρισή της με τα πρότυπα ποιότητας, κατά χρήση, τα οποία ισχύουν κάθε φορά.

γ) Τοπικός: Ο εντοπισμός στο χώρο των παραπάνω ποσοτικών μεγεθών και ποιοτικών παραμέτρων, σε σημεία και διατομές θέσεων που προσδιορίζονται από τα αρμόδια όργανα κατά το νόμο αυτόν.

δ) Χρονικός: Ο προσδιορισμός των παραπάνω μεγεθών και παραμέτρων σε χρόνους που καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα.

3. Διαχείριση υδατικών πόρων κατά το νόμο αυτόν νοείται το σύστημα των μέτρων και δραστηριοτήτων, που είναι απαραίτητα για την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών σε νερό για κάθε χρήση, και κατά κύριο λόγο:

α) Η διευθέτηση της φυσικής προσφοράς του νερού, σε σχέση με τη ζήτησή του, σε περιοχές που υπάρχει έλλειψη ή προβλέπεται περιοδική ή οριστική εξάντλησή του.

β) Η πρόνοια για την πρόληψη απωλειών νερού και για την κατά το δυνατό αξιοποίηση πλεονασμάτων που μπορεί να προκαλέσουν ζημίες ή βλάβες εξαιτίας πλημμύρων ή άλλων αιτιών.

γ) Η αντιμετώπιση των σημερινών ή μελλοντικών ανοιγμάτων ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση του νερού.

δ) Η αποφυγή ή εξομάλυνση των συγκρούσεων ανάμεσα σε όμοιες ή ανταγωνιστικές χρήσεις.

ε) Ο προσανατολισμός της ζήτησης στις χρήσεις νερού, στις οποίες αποβλέπουν τα προγράμματα ανάπτυξης της χώρας. στ) Η διατήρηση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας νερού σε σχέση με την κατά προορισμό χρήση του.

ζ) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων έρευνας, αξιοποίησης, χρήσης και προστασίας των υδατικών πόρων.

4. Υδατικά διαμερίσματα είναι περιοχές οριοθετημένες μεταξύ τους από υδροκρίτες ή νησιωτικές περιοχές, που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα υδρογραφικά δίκτυα, με υδρολογικές συνθήκες κατά το δυνατόν όμοιες.

Ο ελληνικός χώρος διαιρείται στα εξής δεκατέσσερα υδατικά διαμερίσματα: Δυτικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κρήτης και Νησιών Αιγαίου όπως ειδικότερα παρουσιάζονται στο χάρτη που συνοδεύει το νόμο αυτόν.

5. Υδατικό ισοζύγιο είναι η απεικόνιση της δυναμικής ισορροπίας μεταξύ των εισροών και των εκροών νερού μιας ενιαίας υδατικής περιοχής στην ίδια χρονική περίοδο αφού ληφθεί υπόψη η εσωτερική διακύμανση των υδατικών αποθεμάτων.

6. Ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης είναι η συνεκτίμηση της εξέλιξης των διαθέσιμων υδατικών πόρων και των προοπτικών της ζήτησης για χρήση νερού σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, με σκοπό τον προγραμματισμό της ανάπτυξης των υδατικών πόρων και τον προσανατολισμό των χρήσεων.

7. Αρχές αρμόδιες κατά κατηγορία χρήσης των υδατικών πόρων είναι:

α) Το Υπουργείο Γεωργίας για την αγροτική χρήση (άρδευση, κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργεια, αγροτοβιομηχανία).

β) Το Υπουργείο Εσωτερικών για την ύδρευση εκτός από την ύδρευση Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που ανήκει και στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.

γ) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων για τη χρήση με σκοπό την προστασία, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 11.

δ) Το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τη βιομηχανική και την ενεργειακή χρήση, ανεξάρτητα από την αρμοδιότητά του για τους φυσικούς πόρους.

ε) Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη χρήση των υδάτων στις μεταφορές.

στ) Το Υπουργείο Πολιτισμού για τις αθλητικές χρήσεις.

ζ) Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού για ιαματικές και χρήσεις αναψυχής.

η) Η αρμοδιότητα για κάθε άλλη χρήση ασκείται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Με π.δ./γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να μεταβιβαστεί η παραπάνω αρμοδιότητα σε άλλη αρχή.

Στις παραπάνω αρχές περιλαμβάνονται όλες οι νομαρχιακού και περιφερειακού επιπέδου υπηρεσίες τους.

8. Φορείς αρμόδιοι για την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων έρευνας των υδατικών πόρων ή για τη συμμετοχή σ' αυτά είναι τα Υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθώς και η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων έρευνας ή συμμετοχής είναι επίσης τα Α.Ε.Ι. και τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του Ν. 1514/1985.

Με π.δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να καθοριστούν και άλλοι φορείς, με τις αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου.

'Αρθρο 2 Ν. 1739/87 : Γενικές Διατάξεις

1. Το νερό αποτελεί φυσικό αγαθό για την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και η διαχείρισή του ασκείται όπως ορίζει ο νόμος αυτός.

2. Τα προερχόμενα από τις γειτονικές χώρες νερά υπάγονται στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου.

3. Τα π.δ./τα, που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, μπορούν να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο.

'Αρθρο 21 Ν. 1739/87 :

Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει οκτώ μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός των διατάξεων που αφορούν τη σύσταση των προβλεπόμενων από το νόμο κεντρικών και περιφερειακών οργάνων και των παρ. 2 του άρθρου 15 και 2 του άρθρου 16 που ισχύουν από τη δημοσίευσή του.

Διαπιστώνουμε στην Ελληνική βουλή, το ίδιο σκηνικό με το ίδιο θέμα, το 1987 ο νόμος που ψηφίστηκε παρέμεινε ανενεργός και επανέρχεται πάλι το 2003, με την οδηγία 2000\60. Φτάσαμε τώρα, το 2011, και στον ορίζονται αντί τα προβλήματα να λύνονται, συσσωρεύονται και διογκώνονται , γιατί οι πολιτικοί ψηφίζουν νόμους χωρίς να τους εφαρμόζουν οι ίδιοι. Τι αλλαγές έγιναν σε διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό σύστημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και τι ενημέρωση είχαν οι εκλεγμένοι τοπικοί άρχοντες στην Ελλάδα και στην περιοχή μας, τη Μεσσηνία.

Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος μεγάλης σημασίας για την ίδια τη ζωή και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Διαπιστώνουμε ότι η επέκταση οικιστικών-αστικών ζωνών, εγκατάσταση χωματερών, η τουριστική και βιομηχανική ανάπτυξη και οι διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου, προκαλούν την υποβάθμιση των υδατικών πόρων διαταράσσοντας και υποβαθμίζοντας γενικότερα το περιβάλλον και τους διάφορους δείκτες ποιότητας ζωής. Οι διάφορες ΔΕΥΑ, οι βιολογικοί καθαρισμοί για την ανακύκλωση του νερού, οι ΓΟΕΒ, η άρδευση στη Γεωργία, οι βιομηχανίες και η ΔΕΗ (υδροηλεκτρικά-ατμοηλεκτρικά εργοστάσια) θα πρέπει να συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη διαχείριση των υδάτων και υδάτινων πόρων.

Το λεκανοπέδιο Αττικής καταναλώνει πάνω από ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού την ημέρα, από τις 4 μονάδες επεξεργασίας νερού που λειτουργούν σε Ασπρόπυργο, Γαλάτσι, Αχαρνές και Πολυδενδρίου. Η δυνατότητα παραγωγής πόσιμου νερού ανέρχεται σε 1,9 εκατομμύρια κυβικά την ημέρα και από τις 4 αυτές μονάδες. Όμως τα υγρά απόβλητα του λεκανοπεδίου Αττικής καταλήγουν στη Ψυτάλλεια, στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού με μόνο θετικό στοιχείο τον περιορισμό της ρύπανσης του Αργοσαρωνικού, χωρίς να αξιοποιείται η λυματολάσπη και η επαναχρησιμοποίηση του νερού, για άρδευση-γεωργία-βιομηχανία.

Και τώρα στο δια ταύτα. Η Στούπα απέχει από την Καλαμάτα περίπου 40 χιλιόμετρα. Η Καλαμάτα υδρεύεται από το 1936 από τις πηγές του ποταμού Άρι, που βρίσκονται στο χωριό Πήδημα, το οποίο απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από το χωριό Άγιο Φλώρο. Προφανώς θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα νέο δίκτυο το οποίο θα μεταφέρει το νερό, από τον Άγιο Φλώρο στο δίκτυο του Πηδήματος, που μεταφέρει το νερό μέχρι την Καλαμάτα και από εκεί το νέο δίκτυο που θα γίνει, θα μεταφέρει το νερό μέχρι τη Στούπα.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα λειψυδρίας ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, στη σαιζόν της τουριστικής περιόδου, σε πολλά μέρη της Ελλάδος και ειδικά στα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου. Καλός ο τουρισμός, αλλά χρειάζονται και υποδομές. Έβλεπαν, οι εκλεγμένοι τοπικοί άρχοντες και η νομαρχία, τη ραγδαία οικιστική ανάπτυξη της περιοχής, και έμεναν απαθείς, χωρίς να κάνουν τίποτε, όλα αυτά τα χρόνια. Από την άλλη μεριά στη θάλασσα της Στούπας, εκβάλλουν γλυκά νερά με ικανοποιητικό αριθμό κυβικών μέτρων. Τι μελέτες έχουν γίνει για την υδρομαστευσή τους και από ποιούς. Ποια είναι η συγκριτική του κόστους της ύδρευσης της Στούπας , από τον ποταμό Πάμμισο ή την υδρομάστευση από τα υπόγεια νερά που χύνονται στη θαλασσά της, ή την αφαλάτωση. Τέλος τι μελέτες έχουν γίνει για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις τρείς αυτές περιπτώσεις.

Μια άλλη παράμετρος είναι το επιστημονικό δυναμικό των αποφοίτων των γεωλόγων, από τα τρία πανεπιστημιακά τμήματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, τους οποίου θα έπρεπε να αξιοποιεί σε τέτοιου είδους έρευνες και μελέτες. Το μάθημα της γεωλογίας έχει καταργηθεί στο Λύκειο από το 1998 και στο γυμνάσιο αφού είχε καταργηθεί (διδασκόταν στο μάθημα της γεωγραφίας), διδάσκεται από τη σχολική χρονιά, 2009-10, στην Α-Β τάξη γυμνασίου, στο μάθημα της γεωγραφίας. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και τα κέντρα Περιβαλλοντικής περιορίζονται, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην είναι ευαίσθητοι και ενεργοί πολίτες, στα θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων.


Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Σε πολλές τροπικές χώρες, άνθρωποι και ζώα δεν έχουν αρκετό νερό, με συνέπεια να πεθαίνουν από την έλλειψη του.

Το νερό μπορεί να αποτελέσει αιτία πολλών ασθενειών, όταν γίνεται διαχωρισμός του πόσιμου από το μολυσμένο το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Πολλές γεωργικές και βιομηχανικές δραστηριότητες αντλούν μεγάλες ποσότητες νερού και το επιστρέφουν μολυσμένο στη φύση. Έτσι , το νερό γίνεται επικίνδυνο και μπορεί να προκάλεσε ασθένειες σε μεγάλους πληθυσμούς.

Το γλυκό νερό είναι ένας σπάνιος φυσικός πόρος καθώς αντιπροσωπεύει το 4% περίπου πολικών αποθεμάτων νερού της Γης. Όμως το 25% αυτής της μικρής ποσότητας είναι διαθέσιμο σαν πόσιμο.

Το νερό που βρίσκεται σε φυσικές υπόγειες δεξαμενές χρησιμοποιείται για την κάλυψη ποικίλων αναγκών, σε διάφορα σημεία του κόσμου. Έτσι το νερό λιγοστεύει

Τα νερά των ποταμών χρησιμοποιούνται στη γεωργία και τη βιομηχανία. Η κακή διαχείριση τους, όμως , οδηγεί στην αποξήρανση πολλών ποταμών κάθε χρόνο.

Διάφορες ανθρωπινές δραστηριότητες μειώνουν την ικανότητα του εδάφους να απορροφά το νερό. Έτσι, προκαλούνται πλημμύρες.

Τι μπορούμε να κάνουμε:

Να μειώσουμε την κατανάλωση νερού, κάνοντας ντους αντί για μπάνιο.

Να μην αφήνουμε το νερό να τρέχει, όταν πλένουμε κάτι ή βουρτσίζουμε τα δόντια μας.

Να τοποθετούμε αερομείκτη (συσκευή που μειώνει τη ροή του νερού) στις βρύσες.

Να βάζουμε πλυντήριο μόνο όταν είναι γεμάτο ρούχα.

Να καλλιεργούμε φυτά που είναι προσαρμοσμένα στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής μας.

Να πλένουμε το αυτοκίνητο με κουβά και όχι με το λάστιχο.

Να σκουπίζουμε την αυλή ή το πεζοδρόμιο, αντί να διώχνουμε τα σκουπίδια με το λάστιχο σπαταλώντας νερό.

Να ποτίζουμε τον κήπο το βράδυ οπότε η εξάτμιση του νερού είναι μικρότερη.

Να αποθηκεύουμε και να χρησιμοποιούμε το νερό της βροχής.

Πιστεύουμε τώρα με το μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, και κούρεμα να γίνει μια αφετηρία για την Ελλάδα που πονάμε και αγαπάμε, να μπει σε μια σειρά και η αειφόρος ανάπτυξη να ξετυλίγεται μπροστά μας, το δυνατόν συντομότερο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜΔεν υπάρχουν σχόλια: