Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Το φετινό χειμώνα που ήμουν στην Αθήνα ήλθα σε επικοινωνία με τον Παναγιώτη Νικολακόπουλο, από Σκάλα Μεσσηνίας, ο οποίος έχει γράψει το 2002 το βιβλίο με τίτλο:Βίβλος Γενεαλογίας. Η συνάντηση έγινε, γιατί ο γιος του Ηλίας που εργάζεται στα Αραβικά Εμιράτα, παρακολουθεί την ιστοσελίδα μου και είχε διαβάσει ορισμένα στοιχεία, για το γενεαλογικό του δένδρο. Είναι υπεύθυνος κτηνίατρος στη βασιλική αυλή του σουλτάνου του Ομάν, για τα αλογά του Με την ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, μου έδωσε τα στοιχεία του πατέρα του , που μένει στους Αμπελόκηπους στην Αθήνα, επικοινωνήσαμε, συναντηθήκαμε και μου αφιέρωσε το βιβλίο του. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και ευρωπαϊκό δίκαιο στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και έχει συγγράψει 4 βιβλία της ειδικοτητάς του.
Το βιβλίο του με τίτλο:  Η βίβλος Γενεαλογίας έχει 156 σελίδες και διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γράφει για τα χωριά Σκάλα και Μελιγαλά και στο δεύτερο για τη Φωκίδα και Σμύρνη Μικράς Ασίας. Αυτές είναι οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο γενεαλογικό του δένδρο.  Στο τέλος έχει τους γενεαλογικούς πίνακες.
Σε δύο αναρτήσεις, μέρος του κειμένου και των εικόνων του βιβλίου του θα παρουσιάσουμε, για να  διακινήσει συναισθήματα, να μάθουμε την τοπική ιστορία του τόπου μας, και να γνωρίσουν το γενεαλογικό τους δένδρο όσοι ενδιαφέρονται, με το επώνυμο ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.
Χωριά: ΣΚΑΛΑ, ΤΖΑΦΕΡΕΜΙΝΙ

ΣΥΣΤΑΣΗ  ΔΗΜΟΥ

       Με την απελευθέρωση του Ελληνικού κράτους , το 1833 με το νόμο « περί συστάσεως δήμων » το κράτος διαιρέθηκε σε 10 νομούς .Οι νομοί διαιρέθηκαν σε 42 επαρχίες και αύτές με τη σειρά τους σε δήμους. 

-          Ο Δήμος Δερών κατά τη σύστασή του αποτελείτο από τα χωριά Σκάλα (έδρα) και Βαλύρα. Δήμαρχος διορίστηκε ο παλαιός πρόκριτος και φιλικός Αναγ. Πουλόπουλος από τη Σκάλα. Στη διάρκεια του Αγώνα διετέλεσε κατ’ επανάληψη δημογέροντας, μέλος της επαρχίας Εμπλακίων. Ο αδελφός του Θεοδωράκης Πουλόπουλος, μαζί με τους πρόκριτους της Πελοποννήσου και το Δημήτριο Υψηλάντη, στη Μονή Καλτεζών στις 26 Μαϊου 1821, υπογράφουν τα αυτεπισταλέντα σχέδια οργανισμού. (Παπατσώνη Παναγιώτη Απομνημονεύματα σελίδες 17, 18, 31 και 42) και εισπράκτορας ο Γ. Νικολακόπουλος (ΓΑΚ αρ. φυλ 80 28 Δεκέμβριος  1 παρ. 36 εως 23) από τη Σκάλα.
Ο Αναγνώστης Πουλόπουλος τον Απρίλιο του 1826 εξελέγη πληρεξούσιος βουλευτής της επαρχίας Εμπλακίων στη Γ΄Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και πρωτοστάτησε στη σύναψη Ειρήνης Ελλάδος -Τουρκίας. Το 1830 ήταν επαρχιακός δημογέροντας (τοπικός άρχοντας), επικυρώνει την αναφορά προκριτοαγωνιστών προς τον κυβερνήτη  Ιωάννη Καποδίστρια. Ορίστηκε πραγματογνώμονας για την επίλυση της διαφοράς μεταξύ των χωριών Χάρμα, Μήλα και Αλειτούργι, για το νερό και τη κίνηση του υδρόμυλου, που άλεθε δημητριακά και από τα ΓΑΚ, που μελετήσαμε και αντιγράψαμε, το δημοσιεύουμε όπως ήταν στο πρωτότυπο.
[Γ.Α.Κ.Εκτελ. Επιτρ. Φάκελ. 91]
    Προς τον Διοικητήν των Επαρχιών Ανδρούσης, Εμπλακίων και Μικρομάνης
Οι υποσημειούμενοι λαβόντες , την από τας 28 του απελθόντος Ιουλίου προς το Διοικητήριον τούτο αναφοράν των κατοίκων του χωρίου χάρμες εξ επαρχίας εμπλακίκων , αμέσως μετέβημεν κατά την έννοιαν αυτής εις τον τόπον τον οποίον διέρχεται το διαφιλονικούμενον αυτό ύδωρ , και συνάξαντες, όλους τους Προκριτοδημογέροντας των εκεί πλησίον χωρίων, δηλαδή του χωρίου μύλα , αλιτουργίου και χάρμες, και ερωτήσαντες αυτούς περί του πως , κατά τους παρελθόντας χρόνους , έκαμνον την διανομήν του αυτού νερού, οίτινες και απελογήθηκαν , ότι το νερόν εισέρχεται εκ του ποταμού , του καταβαίνοντος εκ των ορίων της Αρκαδίας, και εισερχομένου ελάμβανον αυτό πρώτα οι μυλαίοι, εις τόπον καλούμενον μύλος του καπλάνη, και απ’εκεί το επήγαινον εις τον μύλον του γκόβου όλον το νερόν και του ποταμού, και του μύλου, και απ ‘εκείνον τον μύλον το έπερνον οι χαρμαίοι και επότιζον τα γεννήματά των – οι αλιτουργαίοι κατά τούτο εναντιούνται απολογούμενοι, ότι το αυτό νερόν, το θέλουν, εάν το πάρουν , από τον μύλον του καπλάνη και να το υπάγουν εις τα γεννήματά των , όπου απ ‘εκεί πλέον δεν δύνανται πόπωτε να το πάρουν οι χαρμαίοι , και χωρίς άλλο πρέπει να ξηρανθούν  τα γεννήματα των- η κύρια πρότασις των Κυρίων αλιτουργαίων είναι όπου ίσως και δικαιολογήθουν, διότι ο μύλος του γκόβου είναι ερίπειος , και δεν αλέθει και δεν είναι χρεία να υπάγη εκεί, χωρίς να αισθάνωνται, ή από κακίαν κινούμενοι, ή από πλεονεξίαν την οποίαν ζημίαν εκ τούτου του ματαίου προβλήματος δύνανται να προξενήσουν εις την χάρμαν – ημείς λοιπόν, ακούσαντες τας άνω ειρημένας απολογίας των ειρημένων προτικοδημογερόντων, κάμνοντες και όλας τας ακριβάς μας σκέψεις, παρατηρήσεις και θεωρίας, αποφασίσαμεν, όπου το αυτόν νερόν να εισέρχεται ως ανωτέρω , δηλαδή από του καπλάνη τον μύλον, και εις του γκόβου τον μύλον ,δια να ωφελεί τότε μεγάλως , και τους χαρμαίους , και τους αλιτουργαίους , διότι είναι αρκετόν, διορίσαντες κατά τούτον και τον Κύριον Δημογέροντα του τμήματος μύλα , ίνα διορίσει δυο ανθρώπους ειδήμονας , να φυλάττουν αυτό, δια να αρχίσουν , και οι χαρμαίοι να ποτίσουν, διότι ως ανωτέρω εξηράνθησαν τα γεννήματά των και τούτο ήθελε μείνη , έως ότου να αναφερθώμεν εις την Διοίκησιν ταύτην – ήδη λοιπόν δια της παρούσης μας, εκθέτομεν υπ ‘όψιν της όλα τα ειρημένα , και αν η Διοίκησις, αφού κάμη τας παρατηρήσεις της τα ενεκρίνει , προκειμένου να αποφασίση, δια την ειρημένην ωφέλειαν , ή δύο στρατιώτας να φυλάττουν το αυτό νερόν , ή με διαταγή της του ιδίου Δημογέροντα όπου να επαγρυπνεί εις ειρημένην φύλαξιν, διότι ως είδομεν τους αλιτουργαίους είναι αμετάθετος ο σκοπός των και ειμπορεί να το κόψουν , και τότε χάνονται εξ ολοκλήρου τα γεννήματα των χαρμαίων , όπου αγκάλα και τώρα όπου θέλει τα ποτίσουν οι χαρμαίοι , πάλι ζημειωμένοι μένουν , και μένωμεν με το ανήκον σέβας .-

Τη 7 Αυγούστου: 1830 Καμάρι                                Οι Δημογέροντες
                                
                                                                                 Αναγνώστης Πουλόπουλος
Ίσον απαράλαχτον τω πρωτοτύπω                            Σπύρος Φραντζίσκος
Εν Καμάρι τη 8 Αυγούστου 1830
                                               
                                                    Ο Γραμματεύς του Διοικ. Ανδρούσης κλπ

                                                                Δημήτριος Τομαράς 


Διορίζεται ως έχων τα προσόντα στο δικαστήριο Ανδρούσας, δήμαρχος και ειρηνοδίκης στο Δήμο Δερρών τον οποίο αποτελούσαν τα χωριά Σκάλα και Βαλύρα. Εισπράκτορας διορίστηκε ο Γιώργος Νικολακόπουλος από Σκάλα. Τη θέση του δημάρχου διαδέχτηκε ο Βαλυραίος Βασίλης Λινάρδος και εισπράκτορας ο Καρτερολιώτης. Το 1840 έγινε νέα διοικητική μεταρρύθμιση στη Μεσσηνία. Στο δήμο Οιχαλίας συγχωνεύτηκαν οι δήμοι Στενύκλαρου και Δερρών. Ο Δήμος Στενυκλάρου είχε τα χωριά Ζέζα, Μελιγαλά, Μαγούλα, Σολάκι, Αλειτούργι, Ζευγολατιό, το συνοικισμό "Μύλοι" και τη νεροτριβή της ιεράς μονής Βουλκάνου. Το 1839 ο δήμος Δερρών έπαθε μεγάλες ζημιές από τα Βαυαρικά αποσπάσματα του Φέδερ γιατί οι δημότες του περνούσαν καλά. Η εφημερίδα "Αθηνά" (φύλλο 678 το 1839) γράφει: Τα Βαυαρικά αποσπάσματα ηφάνισαν εξ ολοκλήρου το δήμο Δερρών γιατί ζωοτροφούν τρώγοντας πολυποίκιλα φαγητά όρνιθες, γάλους και χοίρους. Ο βαβαρός Φέδερ  ήταν ρουφιάνος και ζητούσε λύτρα ,για να αθωώσει τους ανθρώπους , που προηγουμένως  τους κατηγορούσε. Το 1855 η έδρα από τη Σκάλα μεταφέρθηκε στο Μελιγαλά που δήμαρχος ήταν ο Περικλής Μπούτος και ο Αναγνώστης Κάβουρας από Σκάλα διορίστηκε αστυνόμος με ευρύτατες δικαιοδοσίες και ήταν τρίτος στην τάξη σπουδαιότητας μετά το δήμαρχο και πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου.

Ο Αναγνώστης Πουλόπουλος στο τμήμα Χειρογράφων του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών έχει αριθμό μητρώου 6917

Ο λαός πεινούσε και υπεφέροντας αβάσταχτα, έστειλε στις 11-9-1827 ένα υπόμνημα στο γενικό αρχιστράτηγο Κολοκοτρώνη και ζητούσαν από τη κυβέρνηση αλεύρι και τρόφιμα Το έγγραφο αυτό βρίσκεται στο αρχείο υπουργείου στρατιωτικών στο φάκελο 1827 (Αρχείο Κοντογιάννη) και το υπογράφουν οι παρακάτω λαϊκές επιτροπές μεταξύ αυτών και  της επαρχίας Εμπλακίων Κ. Μπαγαλόγαμπρος Α. Περρωτής, Αναγνώστης Πουλόπουλος και Καρακίτζος από του Κατζαρού Μεσσηνίας. Ο Κολοκοτρώνης το μεταβιβάζει στην κυβέρνηση στις 12/9/1927 κάνοντας θερμή έκκληση να στείλει τρόφιμα για να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι από την πείνα. Καμία πρόνοια δεν ελήφθη για τους αγωνιστές του λαού. Οι χήρες, ανάπηροι και ορφανά διακόνευαν. Εκατοντάδες λαϊκοί ακτήμονες αγωνιστές μη μπορώντας να ζήσουν βγήκαν ληστές στα βουνά, ή πέθαιναν φυλακή αφού μάταια ζητούσαν ψωμί η χωράφια να καλλιεργήσουν για να ζήσουν οι πεινασμένες φαμίλιες τους. Δυστυχώς μόνο στις οικογένειες προκρίτων και αρχηγών δόθηκαν μεγάλα τσιφλίκια στα οποία οι αγρότες αγωνιστές εργάζονταν μεσακάρηδες και σέμπροι, όπως επί τουρκοκρατίας. Οι πιο πολλοί ηγέτες αδιαφόρησαν για το λαό. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα.

Στα 1837 δημιουργείται στην έδρα του Δήμου και Ειρηνοδικείο στο οποίο υπάγονταν και οι Δήμοι Ανδανίας ,Οιχαλίας ,Πολίχνης ,Βελύρας ,Ιθώμης, Υάμειας και Αριστομένους(ΦΕΚ 44 30/12/1837 σελ. 185β) . Η ίδρυση του Ειρηνοδικείου και η υπαγωγή σε αυτό τόσων Δήμων αντανακλά την πολιτική κυριαρχία του πρώτου Δημάρχου .Το 1841 απολύθηκε από ειρηνοδίκης Δερρών και έγινε ειρηνοδίκης στο Κάμπο Αβίας με δικαιοδοσία την Μεσσηνιακή Μάνη. Έλαβε μέρος στο αντιοθωνικό κίνημα, παύθηκε και κλείστηκε φυλακή. Το 1862 ήταν δήμαρχος Εύας τοποθετούμενος από τους επαναστάτες στρατιωτικούς που έδιωξαν τον Όθωνα στη θέση του Π.Παπατσιώνη, που ήταν φίλος του Όθωνα.
 Στα 1839-1840 η έδρα του Δήμου μεταφέρεται στο Τζεφερεμίνι και Δήμαρχος γίνεται ο Αγωνιστής Βασιλ. Λινάρδος το πρώτο μέλημα του οποίου ήτανε η συγκρότηση ενός σώματος εθνοφυλάκων για την προστασία των κατοίκων από ληστείες . Τελικά όχι μόνον το πέτυχε αλλά κατόρθωσε και να συλλάβει και τον αρχιληστή της περιοχής κάποιον Κουμπαρούλη (εφημ. Αιών 5/5/1840) . Η μεταφορά της έδρας στην Βαλύρα δεν ήτανε αποτέλεσμα πολιτικής σκέψης αλλά μία κίνηση τακτικής στο παιχνίδι του έλεγχου του Δήμου από αντίπαλους Πουλοπουλαίους και Μπουταίους . Τώρα ο χωρίς προστάτες Δήμος μπορούσε να παρουσιαστεί από τους Μελιγαλαίους στον περιβόητο Φέδερ σαν προπύργιο των αντιβασιλικών και ληστών . Η πρόφαση είχε βρεθεί . Έτσι στα μέσα του 1839 ένα Βαυαρικό απόσπασμα καταλήστευσε με τον ποιο άγριο τρόπο τους κάτοικους του Δήμου Δερρών με το αιτιολογικό πως Καλοπερνούσαν και κατηγόρησαν τον Δήμαρχο για υποκίνηση των κατοίκων σε στάση Η κατηγορία ήτανε τόσο αστεία ώστε ο ίδιος ο Φέδερ αργότερα μπροστά στο δικαστήριο της Τρίπολης παραδέχτηκε την αθωότητα του Δήμαρχου . Ο στόχος όμως είχε επιτευχθεί . Στα 1840 (ΦΕΚ 22 18/121840) ο Δήμος Δερρών και Στενυκλάρου καταργούνται και συγχωνεύονται με εκείνο της Οιχαλίας με έδρα το Μελιγαλά.


ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1847,  Α Α  1- 793

Δ. Δ. ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ  261- 372

ΦΙΛΙΑ,  ΔΟΓΑΝΤΖΗΔΕΣ,  ΛΟΥΤΡΟ,  ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΤΟΣΚΕΣΙ, ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ,  ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΤΣΑΟΥΣΙ, ΤΣΕΦΕΡΕΜΙΝΗ,

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ,  ΣΙΑΜΟΥ,  ΚΑΤΣΑΡΟΥ,  ΑΛΗΤΣΕΛΕΠΗ, ΜΠΑΛΑ,  ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙ,  ΣΚΑΛΑ, ΣΟΛΑΚΙ,  ΖΕΖΑ,  ΣΙΑΜΟΥ,  ΜΠΟΥΓΑ

Εν Μελιγαλά την 22 Μαίου 1844

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Πάρεδροι

Γ. Νικολακοπουλος

Πανάγος Μπόβης

Δ. Δελιγιάννης

Γ. Κυριακόπουλος

Αθ. Θεοδοσόπουλος

Αθ.  Τζορης

Οι Ιερείς

Παναγιώτης Ζερβόπουλος

Ιωάννης

Νικόλαος Ανδρικόπουλος

Νικόλαος Αξιώτης

Νικόλαος Πρωτοπαπάς

Οι Μεσσήνιοι αργηγοί στη μάχη της ΒΕΡΓΑΣ-ΑΛΜΥΡΟΥ ΗΤΑΝ:MΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑΣ,ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ,ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ,ΚΑΛΑΜΑΡΙΩΤΗΣ,

ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ,και από τη ΣΚΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ οι: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ,ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ και  ΝΙΚ.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ
   Ο ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ,πολέμησε με τους άνδρες του στη ΒΕΡΓΑ ,υπο την αρχηγία του Γ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ.Το βεβαιώνουν οι Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ και ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ.Συντηρούσε με δικά του έξοδα 250 ανδρες  μεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί Σκαλαίοι.Με την υπ΄αριθμό 13914\1825 προήχθη σε αντιστράτηγο του αγώνα.Σε  έγγραφο ,ένας πρόχειρος υπολογισμός ,τα έξοδα που έκανε στον οκτάχρονο αγώνα ήταν 2000 φοίνικες ,ποσό κολοσιαίο για την εποχή εκείνη.Τα δάνεια που πήραν στη διάρκεια του πολέμου τα έφαγαν οι ΚΩΛΕΤΤΗΣ ,ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, σε συνεργασία με τον ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ.

Κατάσταση στρατιωτών του οπλαρχηγούΠαν. Κεφάλα


          Αναφέρεται εις κατάστασιν στρατιωτών του Παν. Κεφάλα, που υπεβλήθη στο Υπουργείο Πολέμου (ΓΑΚ, Υπ. Πολ. 30 Αυγ. 1825) ως δικαιολογητικό για την πληρωμή των εξόδων τροφοδοσίας κλπ, που είχε καταβάλει ο Στρατηγός Κεφάλας. Στις δύο αυτές καταστάσεις άλλοτε σημειώνεται και τόπος καταγωγής των αγωνιστών, και άλλοτε όχι, έχουν δε κατ’ αλφαβητική σειρά οι αναφερόμενοι αγωνισταί ως εξής:
 Μπότσικας Αναγν. (Βαλύρα)
Μπότσικας Ανας. (Βαλύρα)

Μπογιουκλής Νικ.

Μπουκουράκης Δημ.

Μπουτόπουλος (Μπούτος) Γιάννης

Μπουτόπουλος Παν. (Μελιγαλά)

Μυλωνόπουλος Γεώργ. (Βαλύρα)

Νάκης Παναγ. (Διαβολίτσι)

Νερούλιας Δημ. (Μελιγαλά)

Νικολακόπουλος Ι. (Σκάλα)

Νικολόπουλος Αναγν. (Σολάκι)

Νικολόπουλος Γιάννης (Σολάκι)

Νικολόπουλος Παν. (Σολάκι)

Ξαπλαντερόπουλος (Ξαπλαντέρης ) Ιωάν. (Σιάμου)

Ξυδόπουλος Παναγ. (Βαλύρα)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821 ,ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ* ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α\Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
3 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
7 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ
8 ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
9 ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
10 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
11 ΚΑΠΟΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12 ΚΑΠΟΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13 ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14 ΚΑΡΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
15 ΚΟΤΣΙΝΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
16 ΚΟΤΣΙΝΟΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
17 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
18 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
20 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
22 ΜΠΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23 ΜΠΟΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
25 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27 ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
28 ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
29 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
31 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
32 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
33 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
34 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
35 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ
36 ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
37 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΗΣ
38 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΟΣ
39 ΤΣΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ
40 ΦΡΟΝΙΜΟΣ

*Υπάρχουν και αλλα ονόματα από Σκάλα που αναφέρονται σε διάφορα έγγραφα που έχουμε γράψει παραπάνω και υπάρχουν φωτοαντίγραφα για τους περισσότερους,τα οποία είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Απόγονος του Πουλόπουλου είναι ο συνταξιούχος δημοσιογράφος Θεόδωρος Μαργαρίτης που έχει γράψει την ιστορία-λαογραφία της Σκάλας Μεσσηνίας.Ημερομηνίες
Όνομα
Γεγονός
Αποδεικτικό/ Πηγή
1770
Καλόγερος (Καλογεράκης) Νικολακόπουλος
Γέννηση

1789?
Γαλάνης Νικολακόπουλος
Γέννηση
Αναγράφει ετών 50 στην αίτησή του για αναγνώριση το 1839
1792
Γαλάνης Νικολακόπουλος
Γέννηση
Ετών 52 στα μητρώα εκλογών του 1844
1812
Καλόγερος (Καλογεράκης) Νικολακόπουλος
Προεστός Επαρχίας Εμπλακίων
Απομνημονεύματα Αναγνώστη Παπατσώνη
1821
Γαλάνης Νικολακόπουλος
Στρατιώτης της Επανάστασης
Αριθ. Μητρώου 6010, Πρακτικό, σελ 26
1825
Καλόγερος (Καλογεράκης) Νικολακόπουλος
Γράμμα προς τους Κατοίκους Ιμπλακίκων
15 Δεκ 1825 ΑΕΠ Τόμος 20, σελίδα 33
1829
Γαλάνης Νικολακόπουλος
Εκλέκτορας Επαρχιακής Συνέλευσης Εμπλακίων
Υπογραφή για την εκλογή Αγωνιστή Δημ Παπαδόπουλου
1830
Γαλάνης Νικολακόπουλος
Εισπράκτορας Δήμου Δερρίων
(ΓΑΚ αρ. φυλ 80 28 Δεκέμβριος 1 παρ. 36 εως 23)
1830
Γαλάνης Νικολακόπουλος
Προκριτοδημογέροντας Σκάλας
Έγγραφο προς Επίσκοπο Ανδρούσης Ιωσήφ
1833
Λεωνίδας Νικολακόπουλος
Γέννηση
Εκλογικός κατάλογος Σκάλας 1865
1841
Γαλάνης Νικολακόπουλος
Πάρεδρος Δήμου Οιχαλίας

1842
Γαλάνης Νικολακόπουλος
Πάρεδρος Δήμου Οιχαλίας

1844
Γαλάνης Νικολακόπουλος
Πάρεδρος Δήμου Οιχαλίας
Βουλευτικός Κατάλογος Δήμου Οιχαλίας, Α/Α1-794
1847
Γαλάνης Νικολακόπουλος
Πάρεδρος Δήμου Οιχαλίας ?
Βουλευτικός Κατάλογος Δήμου Οιχαλίας, Α/Α1-793
1850
Λεωνίδας Νικολακόπουλος
Συμβαλλόμενος στο προικοσύμφωνο αδερφής Δέσποινας
Προικοσύμφωνο 258/2850
1852
Γαλάνης Νικολακόπουλος
Διάδικός με Δήμο Οιχαλίας, Ανδανίας και Ιθώμης
Υπ' αριθμ. Απόφαση 868/1852
1852
Γαλάνης Νικολακόπουλος
Δικαστική Απόφαση για Ενοίκια Ειρηνοδικείου
Αριθ. 868
1858
Γαλάνης Νικολακόπουλος
Θάνατος

1858
Λεωνίδας Νικολακόπουλος
Πρωτοκολλητής της εφορίας Καλαμών
Έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών
1863
Λεωνίδας Νικολακόπουλος
Χτίζει το Αρχοντικό του στη Σκάλα

1865
Γαλάνης Νικολακόπουλος (μέσω Λεωνίδα)
Αμοιβή περί Αγώνος
Αριθ. 10456, Σ.154, αρ 29
1865
Λεωνίδας Νικολακόπουλος
Υποβολή αίτησης αναγνώρισης Γαλάνη ως αγωνιστή
Επιτροπή Ιερού Αγώνα
1866
Γαλάνης Νικολακόπουλος
Αναγνώριση ως Στρατιώτης της Επανάστασης
23/2/1866 ΡΝΔ, Επιτροπή Αγώνος Τμήμα Α, Συνεδρίασις 154,
1870
Λεωνίδας Νικολακόπουλος
Συμβολαιογράφος Δήμου Οιχαλίας (μετά Μαρακά)

1870
Λεωνίδας Νικολακόπουλος
Συμβολαιογράφος Δήμου Οιχαλίας (μετά Μαρακά)
Συμβολαιογραφικές Πράξεις (Λυτά Εγγραφα) ΓΑΚ
1871
Λεωνίδας Νικολακόπουλος
Συμβολαιογράφος Δήμου Οιχαλίας (μετά Μαρακά)
Συμβολαιογραφικές Πράξεις (Λυτά Εγγραφα) ΓΑΚ
1872
Λεωνίδας Νικολακόπουλος
Δημαστυνόμος Δήμου Οιχαλίας

1874
Λεωνίδας Νικολακόπουλος
Συμβολαιογράφος Δήμου Οιχαλίας (μετά Μαρακά)
Συμβολαιογραφικές Πράξεις (Λυτά Εγγραφα) ΓΑΚ
1875
Λεωνίδας Νικολακόπουλος
Συμβολαιογράφος Δήμου Οιχαλίας (μετά Μαρακά)
Συμβολαιογραφικές Πράξεις (Λυτά Εγγραφα) ΓΑΚ
1878
Παναγιώτης Λ. Νικολακόπουλος
Γέννηση

1909
Ηλίας Π. Νικολακόπουλος
Γέννηση

1942
Παναγιώτης Η. Νικολακόπουλος
Γέννηση

1956
Παναγιώτης Λ. Νικολακόπουλος
Θάνατος

1970
Ηλίας Π. Νικολακόπουλος
Γέννηση

1991
Ηλίας Π. Νικολακόπουλος
Θάνατος


Δεν υπάρχουν σχόλια: