Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΤΡΟΠΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ-ΚΗΠΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ-ΚΗΠΩΝ

Για την άρδευση κτημάτων-κήπων των παιδικών μου χρόνων  σε μεγαλύτερη κλίμακα ήταν το αυλάκι, τα πηγάδια, η γούβα,  η λάτζα, το μαγγανάκι, η τρόμπα, οι  μηχανές πετρελαίου (που ήταν ελάχιστες στη Βαλύρα), και το μαγγανοπήγαδο Νόρια. Για να λειτουργήσει το μαγγανοπήγαδο Νόρια χρειαζόταν κάποιο ζώο άλογο γαιδούρι ή μουλάρι, το οποίο έκανε περιστροφική κίνηση γύρω από το πηγάδι, και ήταν συνδεδεμένο με ιμάντες για να γίνεται στη συνέχεια η άντληση του νερού. Έχουμε μια φωτογραφία από το μαγγανοπήγαδο του Σιάγκρη ,στη Βαλύρα.
Αυτά τώρα έχουν ξεχαστεί γιατί υπάρχουν νέα και διαφορετικά συστήματα γύρω από την άρδευση, όλα αυτόματα με τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, χρονοδιακόπτες, ρύθμιση παροχής νερού, κομπιούτερ κ.λ.π..Τα γράφουμε για να μην ξεχαστούν.
Με την υδραντλική πετρελαιομηχανή του Τσιλίκα άδειασαν τα νερά όταν κατασκευαζόταν η γέφυρα της Βαλύρας το 1953 και αδειάσαμε με τη μηχανή του Τσαγκάρη τη λίμνη στο κατάστημα και πιάσαμε όλα τα ψαρόχελα.
Τέλος κάποιος βαλυραίος επειδή το κτήμα του είχε μεγάλη υψομετρική διαφορά χρησιμοποιούσε 2 μηχανές. Η πρώτη παίρνοντας το νερό από το αυλάκι το αδειαζε στο καζάνι και η δεύτερη έπαιρνε το νερό από το καζάνι και το άδειαζε στο κτήμα. Αυτή ήταν έξυπνη  πατέντα αλλά είχε με διπλάσιο κόστος. Όσοι κήποι και κτήματα είχαν μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά από το αυλάκι χρησιμοποιούσαν το πηγάδι ή τη γούβα τα οποία γέμιζαν νερό με εσωτερικό κανάλι  από το αυλάκι και στη συνέχεια πότιζαν το κτήμα με τη λάτζα, το μαγγανοπήγαδο, η το μαγγανάκι. Σώζονται εκτός από τη λάτζα, όλα τα άλλα είτε σε παλιό φωτογραφικό υλικό , είτε υπάρχουν και τα φωτογραφίσαμε.
Ένα περιστατικό με τη γούβα του Λινάρδου, δίπλα στο μπαξέ μας. ο οποίος ποτιζόταν και από 2 διαφορετικά κανάλια του αυλακιού, το οποίο θα περιγράψουμε αναλυτικά σε μελλοντική ανάρτηση.
Στου Λινάρδου τη γούβα μπαίνοντας το νερό από το αυλάκι έμπαιναν μέσα ψάρια, χάλια, φίδια ,καβούρια και ότι άλλο είχε το αυλάκι.Μια μέρα ψαρεύοντας με τη δίδυμη αδελφή μου με πεταχτό μαζί με το Σπύρο Σταυριανόπουλο, κατά λάθος ο Σπύρος την ΄εσπρωξε, έπεσε στη γούβα δεν έχασε την ψυχραιμία της, πιανόταν από το καλάμι του πεταχτού, βάλαμε τις φωνές και ήλθε και την έβγαλε ο γείτονας Ανδρέας Μπαρακάρης


Περιγράφουμε όπως το πρωτότυπο την υδραντλική Νόρια από  το βιβλίο του Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, το 1872.

Περί της υδραντλικής μηχανής Νόριας
 Προς άντλησιν του αναγκαιούντος ύδατος δια το πότισμα των κήπων μεταχειρίζοντο , και εις πολλά ακόμη μέρη της ανατολής μεταχειρίζονται μέχρι σήμερον, τα πασίγνωστα και ογκοδέστατα ξύλινα μαγκανοπήγαδα, τα έχοντα κάδους εκ σανίδων, ή εκ πηλού (κανάτια).
Ο εκ της προστριβής και κλαυθμηρός ήχος, ον εκπέμπει το από της εποχής του Χέοπος και των Φαραώ της Αιγύπτου εφευρεθέν τούτον εργαλείον, παρόμοιος με τον μυκηθμόν της πεινώσης τίγρεως προβάλλει την ακοήν παντός ανθρώπου προτού να πλισιάση εις τον κήπον εντός του οποίου ευρίσκεται το μαγκανοπήγαδον.
Κατ’ ουδέν θα έβλαπτε, βεβαίως, η απαισία αυτή μουσική, εάν ήτο το μόνον ελάττωμα των ξύλινων μαγκανοπήγαδων, και εάν η προξενούσα αυτήν προστριβή των ξύλινων μαγκανοπηγάδων δεν εδαπάνα ματαίως την δύναμιν του κινούντος την μηχαν΄ταύτην ίππου’ δυστυχώς όμως και ο ισχυρότερος όμως ίππος απαυδεί και φθείρεται προς άντλησιν ελαχίστης ποσότητος ύδατος, και τα ξύλινα τεμάχια του γαρύζοντος τούτου μαγκανοπηγάδου πίπτουσιν ως οδόντες γραίας τραγωδίστριας φορολογούντες κατ’ έτος τον ιδιοκτήτην τοιούτου του εργαλείου δι’ 100 ή και 200 δραχμών χάριν επισκευής, μετά τινα δε έτη το παν γίνεται κόνις.
Ένεκα της αληθούς ταύτης ιστορίας του μαγκανοπηγάδου, και εις Αθήνας και εις πολλά άλλας πόλεις της Ελλάδος και Τουρκίας, αντεκατεστάθει το πανάρχαιον τούτον γεωργικόν εργαλείον δια της προ τινών χρόνων υδραντλικής μηχανής της καλούμενης Νορίας (Noria), ήτις προς τα άλλα αυτής πλεονεκτήματα, κατέχει το έκτον μόλις του χώρου όπερ κατείχε το μυκώμενον μαγκανοπήγαδον.
--«Και που να έυρωμεν τας μηχανάς της Νορίας, κύριε συγγραφεύ των γεωπονικών, με ερωτώσιν οι αναγνώστες μου, εξ Ευρώπης δια να πληρώσωμεν βαρείς ναύλους; Και εάν πάθωσί τι τις θέλει μας τας επισκευάζει;»
Τας μηχανάς της Νορίας κατασκευάζει, κύριοί μου, το εν Πειραιεί σιδηρουργικόν εργοστάσιον του κυρίου Γ. Βασιλειάδου, εκ χυτού και σφυρήλατου σιδήρου, δεν έχουσιν δε αύται κανέν μέρος ξύλινον εκτός μόνου του μοχλού δι’ ου ο ίππος στρέφει αυτάς. Χάριν των αναγνωστών μου των αγνοούντων ταύτην την οφελιμωτάτην υδραντλικήν μηχανήν παραθέτω ενταύθα την εικόνα αυτής και προτρέπω του ιδιοκτήτας κήπων, ή γαιών ποτιστικών, εν αις υπάρχουσιν φρέατα άφθονον αναβλύζοντα ύδωρ, να προτιμήσωσι τούτο το πολλού λόγου άξιον εργαλείον από τα ξύλινα μαγξανοπήγαδα’ διότι εφάπαξ εξοδεύοντες ποσόν τι χρημάτων αποκτώσι μηχανήν διαρκή και στερεάν, απαλλαττόμενοι πάσης άλλης μερίμνης και δαπάνης, καθ’ α μαρτυρούσι και κηρύττουσιν οι μέχρι τούδε εφαρμόσαντες αυτήν εις τους εν Αθήναις και Πειραιεί και αλλαχού κειμένους κήπους των.
Δια της μηχανής ταύτης ολόκληρος η δύναμις του ίππου δαπανάται προς άντλησιν ύδατος. Το βάθος του φρέατος, η χωριτικότης των κάδων, ο αριθμός αυτών, και η δύναμις του ίππου, τα πάντα υπολογίσθησαν και εσχετίσθησαν μετ’ ακριβείας μαθηματικής ως ο εις το τέλος του αρθριδίου τούτου πίναξ διαλαμβάνει.
Ιδού δε και μικρά τις περιληπτική του τρόπου καθ’ ον κινείται και ενεργεί η Νορία.
Ίππος μετρίας δυνάμεως, αλλ’ υγιής, ανέτως κινεί αυτήν, ποιών ανά παν λεπτόν της ώρας τέσσαρας στροφάς, ήτοι διακοσίας τεσσαράκοντα στροφάς εις εκάστην ώραν. Περιστρεφόμενος δε περί την μηχανήν ο ίππος μεταδίδει δια του μοχλού την περιστροφική κίνηση εις τον κάθετο άξονα και εις τον επ’ αυτού κωνικόν οδοντωτό τροχόν, ούτινος οι οδόντες συμπλεκομένοι μετά των οδόντων ετέρου τροχού κειμένου επί του οριζοντίου άξονος, μεταδίδουσι και εις αυτόν την περιστροφικήν κίνησην. Επί του άξονος τούτου καίται το τύμπανον το οποίον στρεφόμενον συμπαρασύρει την άλυσσον την φέρουσαν τους κάδους, οίτινες πλήρεις ύδατος άμα ανέλθωσιν εις το ανώτατον σημείον εκκενούνται εντός των επτά κοιλοτήτων του τύμπανου, και εξ αυτών, δι’ οπών καιμένων επί της εξωτερικής πλακός, εξέρχεται το ύδωρ και χύνεται εντός λεκάνης, εκείθεν δε δια πηλίνων σωλίνων, ή κτιστών αυλάκων μετοχεύεται εις την δεξαμενήν.
Οι κάδοι εισί κατασκευασμένοι εκ χονδρού ελάσματος ψευδαργύρου (τζίγκου), φέρουσιν δε πάντες περί το στόμιον αυτών, εις τας δύο πλευράς, και εις τον πυθμένα λωρίδα σιδηρού ελάσματος δια περισσότεραν στερεότητα. Εις τον πυθμένα εκάστου κάδου υπάρχουσι δύω μικραί οπαί δι’ ων εξέρχεται ο περιεχόμενος εντός αυτού αήρ όταν ούτος βυθίζεται εν τω υδάτι όπως πληρωθή, ανερχομένων δε των κάδων, οίτινες συνδέονται δι’ ισχυράς αλύσσου εκ σφυρηλάτου σιδήρου, το ύδωρ ρέει δια των δύο τούτων οπών από του ενός κάδου εντός του αμέσως κάτωθεν τούτου κειμένου, ώστε πάντες οι ανερχόμενοι κάδοι εισί πλήρεις ύδατος, πάντες δε οι κατερχόμενοι κενοί.
Πάντα τα προστριβόμενα μέρη της μηχανής Νορίας εισί κατασκευασμένα δια τορνευμένου σφυρηλάτου σιδήρου και ορειχάλκου, και επομένως δεν υπόκεινται εις την εκ της προστριβής φθοράν’ αρκεί τα μέρη ταύτα να αλείφωνται δι’ ελαίου ή λίπους’ όπερ είναι φόρος ελάχιστος και συνήθης προς συντήρησιν πάσης ενεργούσης μηχανής.
Εν τω εργοστασίω του κυρίου Βασιλειάδου ευρίσκονται δύο μεγέθη της Νορίας. Εκ τούτων αι μεν του πρώτου μεγέθους τιμώνται δραχμάς 875 άνευ των κάδων, ως έκαστος τιμάται δρ. 6,50 μετά της δεούσης αυτοίς σιδηράς αλύσσου. Αι δε του δευτέρου μεγέθους τιμώνται δραχ. 600 και έκαστος κάδος αυτών μετά της αλύσσου δρ. 5,50 και κινούνται δι’ ενός Όνου.
Ο κάτωθεν πίναξ δεικνύει το ποσόν του αντλούμένου καθ’ εκάστην ώραν ύδατος αναλόγως του βάθους του φρέατος, της χωρητικότητας των κάδων και του μεγέθους της μηχανής. Εξ ιδίας δε αντιλήψεως εβεβαιώθην και πληροφορώ πάντα ενδιαφερόμενον, ότι οι σημειούμενοι αριθμοί είναι ακριβείς.

ΝΟΡΙΑ Α’ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΡ. 875
ΝΟΡΙΑ Β’ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΡ. 600
Βάθος φρέατος
Ποσόν αντλ. Ύδατος δι’ ενός ίππου εκάστην ώραν.
Ποσόν απαιτούμενων κάδων.
Χωρητικότης καδων.
Βάθος φρέατος
Ποσόν αντλ. Ύδατος δι’ ενός ίππου εκάστην ώραν.
Ποσόν απαιτούμενων κάδων.
Χωρητικότης καδων.
Μέτρα
Οκάδες

Οκάδες
Μέτρα
Οκάδες

Οκάδες
4
20,100
24
16
4
15,000
30
12
6
13,300
32
10
6
10,000
40
8
8
10,000
42
8
8
7,000
52
6
10
8,000
50
6
10
6,000
63
5
12
6,700
60
5
12
5,000
72
4
14
5,700
68
4
14
4,250
86
3
  Από το βιβλίο του Α. Οικονομίδου 1872


Μηχανές τύπου Νόρια στη Βαλύρα λειτουργούσαν : 
1.Στα Γκομεσέικα του γιατρού Γεωργακόπουλου.
2, Στο εξοχικό κέντρο του Τσαγκάρη που είναι καλυμμένο με τσιμέντο,
 3.Στο κτήμα του Σιαγκρή, κοντά στο δημοτικό σχολείο Βαλύρας (υπάρχει φωτογραφία).
4.Στο αυλάκι στο κτήμα του Λιοντήρη που υπήρχε και υπόστεγο και 
5. Στο Μπουζαλά (υπάρχει φωτογραφία), κοντά στο χειμερινό μύλο.
6.Έχουμε 2 μηχανές Νόρια , από Ανθούσα Μεσσηνίας και μια από Νιοχώρι Μεσσηνίας η οποία τώρα εξαφανίστηκε. Φυσικά διασώζονται πολλές μηχανές τύπου Νόρια στη Μεσσήνη και σε πολλά χωριά της Μεσσηνίας και απανταχού στην Ελλάδα. Ανάρτησα τα μαγγανοπήγαδα της Σύρου που υπάρχουν αρκετά.

Ευχή επί ορύξει φρέατος.
Αναφέραμε και πιο πάνω , ότι τα παλιότερα χρόνια που η πίστη των ανθρώπων προς τον Θεό ήταν ισχυρότερη και άφηναν στα χέρια του Θεού τα ζητήματά τους και τις αγωνίες τους, δεν υπήρχε καμιά σημαντική προσπάθειά τους που να μην επικαλεστούν τη βοήθεια του Θεού μέσω του ιερέα. Το ίδιο ακριβώς έκαναν και όταν ήσαν υποχρεωμένοι να ψάξουν για υπόγεια νερά ανοίγοντας πηγάδια, όταν δεν υπήρχαν τρεχούμενα νερά στη περιοχή τους. Και για τη περίπτωση αυτή η Εκκλησία μας έχει τη κατάλληλη ευχή με την οποία παρακαλεί τον Θεό να ανταμείψει τον κόπο και την αγωνία των ανθρώπων, και όπως τότε στην έρημο πρόσφερε στους Ισραηλίτες νερό μέσα από τον άνυδρο βράχο, έτσι και τώρα να χαρίσει στους ενδιαφερομένους νερό « διειδές τε και πότιμον, άφθονον μεν εις χρείαν, αβλαβές δε προς απόλαυσιν.». Δηλαδή “ και διαφανές (ξάστερο) και πόσιμο, άφθονο μεν για να μπορούν να κάνουν τις δουλειές τους, υγιεινό δε για να το απολαμβάνουν.”.


Έτσι υπάρχουν ευχές « ει συμβεί τι μιαρόν οιονδήποτε εμπεσείν εις φρέαρ ύδατος ». Σε περίπτωση, δηλαδή που πέσει κάτι ακάθαρτο και μολύνει το πόσιμο νερό.

 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟ 1861 ΣΤΟ ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
1861
Αριθ. 1196 χίλια εκατόν ενενήντα έξι

Ενώπιον εμού του συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκου Οιχαλίας Παναγιώτου Ιωάννου Μουστοπούλου κατοικοεδρεύοντος ενταύθα ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μοι και μη συγγενευόμενοι μετ’εμού Κύριοι Δημήτριος ιερεύς λούζος εφημέριος , Γεώργιος Τζιβίσης, Φώτιος Μπαλόπουλος, Ιωάννης Παναγιώτου , Φράγκος Κωνσταντίνος, Αθανασίου Φράγκος , Δημήτριος Μπαρκούρας, Αλέξιος Μήτρου Αλεξόπουλος, Θεόδωρος Γεωργίου Φράγκος, Λάμπρος Γιαννόπουλος, Γεώργιος Δημητρίου Καστανάς γεωργοί κάτοικοι του χωρίου Μήλα της Ιθώμης , Αποστόλης Τζελογιάννης και Κότζιος Αθανασόπουλος γεωργοί κάτοικοι Αλειτουργίου αφ’ενός και αφ’ετέρου οι Κανέλος Αλεβύζος, Παναγιώτης Μαρμαράς , Ιωάννης Μαρμαράς , Νικόλαος Χρηστόπουλος, Παναγιώτης Χρηστόπουλος, Γεώργιος Άτουλας , Κωνσταντής Γιανόπουλος, Δημήτριος Κουσουρής, Φώτος Χρηστόπουλος, Αναστάσιος Μηντζάς, Ιωάννης Μυλωνάς και Λυμπέριος Διπαστιότης γεωργοί κάτοικοι του χωρίου Αλειτούργι της Οιχαλίας και επί την παρουσία των γνωστών μη έχοντων τα νόμιμα προσόντα και μη εξαιρετέων μαρτύρων Κυρίων Διονύσιου Αγγελοπούλου Δικαστικού κλητήρος και Αναγνώστου Δημητριάδου Δικαστικού κλητήρος κατοίκων του μεν ενταύθα του δε εν Κωνσταντίνοις εζήτησαν  την σύνταξιν του παρόντος ως το εξής, ότι άπαντες ούτοι ποτίζουσιν κατ’έτος τους από της θέσεως  Αναστασιά μέχρι της θέσεως εκκλησία γλιάτα και ιδίως μέχρι του ποτιστικού Αγρού του Γεωργίου Δημητρίου Καστανά , ορίου του χωρίου Αλειτούργι της Οιχαλίας ενυπάρχοντας αγρούς ως και τους από της θέσεως αυντούλι μέχρι της θέσεως ο Άγιος Αθανάσιος των αυτών ορίων ενυπάρχοντας αγρούς , δια του ύδατος του ποταμού βαλύρας  ή κοινώς επονομαζόμενου ζάστερον , και επειδή εγενήθησαν φιλονεικίαι εκ μέρους των Συμβαλλομένων περί της σειράς του ποτίσματος ως και περί της ποσότητος του ύδατος, δια ταύτα συνεμβιβάσθησαν οικιοθελώς και απαραβιάστος σήμερον ως εξής α) ότι άπαντες είναι υπόχρεοι κατά την πρώτην Μάη του εκάστου έτους να κατασκευάζωσιν την θέσιν διάφραγμα του ποταμού και να ανωρρύττωσι τον προς άδρευσιν αύλακα είτε αυτοπροσώπως , είτε δια αντιπροσώπου των . Άλλως ο μη εμφανιζόμενος προς τον Σκοπόν αυτόν είναι υπόχρεος να πληρόνη προς τους λοιπούς δραχμάς διακοσίας λόγω ποινικής ρήτρας και απόζημιώσεως. β) προσδιορίζουσιν ως  σειράν του ύδατος αυτου ως εξής : α) θέλουσι λαμβάνει ολόκληρον το ύδωρ αυτού , οι μεν πρώτοι , ήτοι οι Μηλαίοι , ο Αποστόλης Γιαννόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος επί δέκα ημέρας και νύχτας και β) θέλουσι λαμβάνει αυτό επί ενδέκα ημέρας και νύκτας οι Αλειτουργαίοι και γ) διορίζουσιν επιτροπήν προς τον σκοπόν αυτόν τους ειδικούς παρέδρους των χωρίων Αλειτούργι και Μήλα ως και τους Γεώργιον Άτουλαν και Γεώργιον Δημητρίου Καστανόπολον , έχοντας άπαντας μίαν και μόνην ψήφον έκαστος , εν περιπτώση δε διαφωνίας θέλει ισχύει η πλειοψηφία , και εν περιπτώσει ισοψηφίας του κατά καιρόν ειρηνοδίκου οιχαλίας και δ) ο εναντίον της αποφάσεως της ρηθείσης επιτροπής εφαρπάσων το ύδωρ ή άλλως πως διαχειρισθησόμενος αυτό εκ του ότι θέλει υπόκειται εις πολιτικάς αποζημιώσεις , θέλει πληρώνει και λόγω ποινικής ρήτρας προς τους λοιπούς Συμβαλλομένους δραχμάς τριακοσίας , άπαντες δε υπόσχονται την πλήρη και ακριβή τήρισιν του παρόντως αποφασίστως.  Εις πίστωσιν συνετάχθη το παρόν εν Μελιγαλά εν τη ενταύθα οικία του Γεωργίου Παππάλια ένθα κατοίκων ενεργώ και τα Συμβολαιογραφικά μου. Σήμερον την εικοστήν εβδόμην Ιουλίου ημέραν πέμπτην και εν έτει χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εξηκοστώ πρώτω όπερ αναγνωσθέν προσηκόντως επηκόω πάντων υπογράφεται των μαρτύρων μόνον, ημών και των Δημητρίου ιερέως λούζου , Φώτου Μπαλοπούλου , Ιωάννου Παναγιώτου φράγκου, Κωνσταντίνου Αθανασίου φράγκου , Αλεξίου Μήτρου Αλεξόπουλου, Γεωργίου Δημητρίου Καστανά και Κανέλου Αλεβύζου, Ιωάννη Μαρμαρά , Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου και Δημητρίου Κουσουρή , ομολογησάντων απάντων των λοιπών Συμβαλλομένων Άγνων αγραμμάτων.  Υπογραφές
Ο Συμβολαιογράφος ειρηνοδίκης Οιχαλίας
(υπογραφή)
Προσετέθη ο αρμόδιος σφραγιδοχάρτης συν άλλα των τριών δραχμών τάξεως
Καλάμοις την 28 Ιουλίου 1861
Ο ταμ. Καλαμών
(υπογραφή)

Ανήκει εις το από εικοστής εβδόμης Ιουλίου ενεστώτος έτους και υπ’αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα έξι πληρεξούσιον του ειρηνοδίκου οιχαλίας ως συμβολαιογράφου.

Εν Καλάμοις την 28 Ιουλίου 1861

Ο ταμίας Καλαμών (υπογραφή)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ 1942
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΑΚΙ.ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ-ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ, ΣΤΑ ΜΠΟΥΡΟΛΕΙΚΑ.

Η ΛΑΤΖΑ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΝΟΡΙΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ
TO ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΑΙΝΕ ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΑΔΡΟΝΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟΥ ,ΑΠΟ ΤΟ ΖΩΟ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΤΑ.

ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΝΟΡΙΑ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΑΚΙ  ΜΑΚΡΗ. Η ΓΙΑΓΙΑ AΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΥΠΟΛΗΤΗ ΞΕΚΟΥΡΑΖΕΤΑΙ.ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ,  Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΤΑΠΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ,(ΠΑΤΟΣ),  ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΓΓΑΝΑΚΙ.
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΑΚΙ ΛΑΓΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥ.
ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ,ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΜΕ ΛΑΤΖΑ
 
ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΜΑΝΙΑΤΗ,ΠΟΥ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΦΑΓΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΙΧΙΕΣ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΑΛΑ,ΠΟΥ ΕΠΑΙΡΝΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΣΙΑΓΚΡΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΙΣΩ Ο ΤΑΣΟΣ ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥΣ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΠΟΥ ΣΩΖΕΤΑΙ ME ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΑΛΑ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΠΟΥ ΣΩΖΕΤΑΙ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ  ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΣΤΗ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΣΤΗ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΣΤΗ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΦΙΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
 OI ΤΡΟΜΠΕΣ ΣΤΗ ΛΑΜΠΑΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ,ΤΟ 1992
Η ΓΟΥΒΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΟΜΕΣΗ,ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΜΕ ΛΑΤΖΑ.ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΛΥΓΙΕΣ
Η ΛΑΤΖΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Η ΛΑΤΖΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ, ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΣΟΥΚΑ
ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΛΙΟΝΤΗΡΗ ΣΤΑ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΤΑΝ ΝΕΡΟ, ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΓΩΓΟ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.ΕΙΧΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΤΑΝ ΣΕ 4 ΚΟΛΩΝΕΣ, ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ
 ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ ΜΟΥΛΚΙ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ.ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.
 Η ΔΕΣΗ.ΕΡΓΟ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
 ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ, ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΥ
 Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 2 ΝΕΡΟΜΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ
 ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΕΝΟ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
 Η ΓΟΥΒΑ-ΣΤΕΡΝΑ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΜΕ ΛΑΤΖΑ,ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ,ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΤΑΝ ΝΕΡΟ
  Η ΓΟΥΒΑ-ΣΤΕΡΝΑ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΜΕ ΛΑΤΖΑ,ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ,ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΤΑΝ ΝΕΡΟ
 ΤΑ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΗΤΑΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΧΡΟΝΩΝ.
 ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 2 ΒΑΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ
 ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΣΤΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ ΛΑΤΖΑ
 Ο ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΤΟ ΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΕΝΟ ΑΥΛΑΚΙ, ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΚΙ
 ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ, ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΥ
 Η ΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΙ ,ΤΟ 2007

 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ ΜΥΛΟ, ΤΟ 2007
 ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ, ΤΟ 2007
ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΡΟΜΟΣ, ΣΤΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ
 ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΝΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΝΙΟΧΩΡΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΓΕΦΥΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ.ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΤΥΠΩΝΤΑΣ Η ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΝΙΟΧΩΡΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΑΜΕ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2015.

ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ
Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ.

H MHXANH TOY ΤΣΙΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΣΤΗ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ, ΤΟ 1953.ΟΙ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΙ, ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: