Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

ΣΧΟΟΑΠ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ.ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ     Υφιστάμενη κατάσταση ύδρευσης και προτάσεις αξιοποίησης υδροφορίας


Το τοπογραφικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής του Δ. Ιθώμης, το οποίο εμφανίζει από ήπιες στα ανατολικά έως μεγάλες κλίσεις στο υπόλοιπο τμήμα του, καθώς και ο τεκτονισμός ολόκληρης της σειράς που είναι έντονος, έχει σαν αποτέλεσμα οι διαφορετικές λιθολογικές φάσεις να παρουσιάζουν μεγάλο και διαφορετικό βαθμό διάβρωσης. Εμφανίζουν επίσης διαφορετική  υδρογεωλογική συμπεριφορά κατά την κίνηση του νερού μέσα από τη μάζα τους, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

 Το Δ.Δ. Αριστοδημείου υδρεύεται από μία γεώτρηση, βάθους 80m και απέχει από την κοινότητα 800m. Το Δ.Δ. Αριστοδημείου είναι μέλος και του Συνδέσμου Ύδρευσης «Άγιος Φλώρος» και υπάρχει εναλλακτικός τρόπος ύδρευσης αν χρειαστεί.         Υπάρχουν 2 δεξαμενές, χωρητικότητας 300 m3 και 200 m3. Η μεταφορά του νερού στο εξωτερικό δίκτυο γίνεται με σωλήνες ΡVC διαμέτρου 90 mm και μήκους 1 Km, και η μεταφορά του στο εσωτερικό δίκτυο γίνεται με αμιαντοσωλήνες μήκους 3.0000 m και σωλήνες ΡVC μήκους 5.000 m. Το έργο της αντικατάστασης και επέκτασης του δικτύου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η ποσότητα των αποθεμάτων είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού διαμερίσματος. Γίνεται χλωρίωση του νερού συνεχώς (συγχρόνως με τη λειτουργία του αντλιοστασίου), ενώ μικροβιολογικός έλεγχος γίνεται κάθε μήνα και τα αποτελέσματα του οποίου κρίθηκαν ικανοποιητικά.
Βασικότερο πρόβλημα είναι η παλαιότητα του δικτύου και οι συχνές βλάβες που παρουσιάζονται λόγω του γεγονότος αυτού.

Το Δ.Δ Βαλύρας είναι μέλος του Συνδέσμου Ύδρευσης «Άγιος Φλώρος» Υδρεύεται από τον Σύνδεσμο από τις πηγές που βρίσκονται στο Δ.Δ. Αγίου Φλώρου. Επίσης υδρεύεται από μία γεώτρηση, βάθους 110m. και απέχει από την δεξαμενή 1040m. Η βασική πηγή ύδρευσης είναι η γεώτρηση και επικουρείτε από τον Σύνδεσμο μόνο όταν υπάρχει ανάγκη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχουν 2 δεξαμενές χωρητικότητας 150 m3 και 300 m3. Η μεταφορά του νερού στο εξωτερικό δίκτυο γίνεται με σωλήνες ΡVC διαμέτρου 90 mm και μήκους 1 Km, και η μεταφορά του στο εσωτερικό δίκτυο γίνεται με αμιαντοσωλήνες μήκους 8.0000 m. Μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης και επέκτασης του δικτύου το συνολικό μήκος έφτασε στα 22.000 m.
Η ποσότητα των αποθεμάτων είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού διαμερίσματος. Γίνεται χλωρίωση του νερού συνεχώς (συγχρόνως με τη λειτουργία του αντλιοστασίου), ενώ μικροβιολογικός έλεγχος γίνεται κάθε μήνα και τα αποτελέσματα του οποίου κρίθηκαν ικανοποιητικά.

Το Δ.Δ. Λάμπαινας υδρεύεται από μία γεώτρηση, βάθους 110 m. και απέχει από την κοινότητα 400m. Υπάρχει 1 δεξαμενή χωρητικότητας 150 m3. Η μεταφορά του νερού στο εξωτερικό δίκτυο γίνεται με σωλήνες ΡVC διαμέτρου 90 mm και μήκους 4 Km, και η μεταφορά του στο εσωτερικό δίκτυο γίνεται με  σωλήνες ΡVC διαμέτρου 90 mm και μήκους 5.000 m.
Η ποσότητα των αποθεμάτων είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού διαμερίσματος. Γίνεται χλωρίωση του νερού συνεχώς (συγχρόνως με τη λειτουργία του αντλιοστασίου), ενώ μικροβιολογικός έλεγχος γίνεται κάθε μήνα και τα αποτελέσματα του οποίου κρίθηκαν ικανοποιητικά.
Προβλέπεται ολοκλήρωση τις αντικατάστασης του εσωτερικό δικτύου και προβλέπεται επέκταση του με σωλήνες PVC στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ.

Το Δ.Δ Αρσινόης υδρεύεται από μία πηγή, που ονομάζεται «Γκούρα» απέχει από τη κοινότητα 1,5 Κm. και υδρεύει την κοινότητα από το 1965 και έχει κατασκευαστεί υδρομάστευση από το έτος 1965. Στα πλαίσια του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ για το ετος 2008, ανορύχθηκε υδρευτική γεώτρηση βάθους 200m. Υπάρχει 1 δεξαμενή χωρητικότητας 80 m3. Η μεταφορά του νερού στο εξωτερικό δίκτυο γίνεται με σωλήνες ΡVC διαμέτρου 90 mm και μήκους 1,5 Km, και η μεταφορά του στο εσωτερικό δίκτυο γίνεται με σωλήνες ΡVC μήκους 1.500 m.
Η ποσότητα των αποθεμάτων είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού διαμερίσματος μόνο για τις περιόδους που υπάρχουν βροχοπτώσεις αρκετές. Γίνεται χλωρίωση του νερού συνεχώς (συγχρόνως με τη λειτουργία του αντλιοστασίου), ενώ μικροβιολογικός έλεγχος γίνεται κάθε μήνα και τα αποτελέσματα του οποίου κρίθηκαν ικανοποιητικά.

Το Δ.Δ Αρχαίας Μεσσήνης και ο οικισμός Πετράλωνα υδρεύονται από 2 πηγές και 2 γεωτρήσεις. Το δημοτικό διαμέρισμα Αρχαίας Μεσσήνης υδρεύεται από την πηγή «Κλεψύδρα» και μία γεώτρηση βάθους 110m. και απέχει από την κοινότητα 1500m. Ο οικισμός Πετράλωνα υδρεύεται από την πηγή «Καλιγά» που απέχει από τον οικισμό 6Κm και μία γεώτρηση βάθους 110m. και απέχει από την κοινότητα 500m. Υπάρχουν 2 δεξαμενές χωρητικότητας 80 m3 και 50 m3. Η μεταφορά του νερού στο εξωτερικό δίκτυο γίνεται με σωλήνες ΡVC διαμέτρου 110 mm και μήκους 1,5 Km, και η μεταφορά του στο εσωτερικό δίκτυο γίνεται με σωλήνες ΡVC μήκους 3.000 m.
Η ποσότητα των αποθεμάτων είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού διαμερίσματος. Γίνεται χλωρίωση του νερού συνεχώς (συγχρόνως με τη λειτουργία του αντλιοστασίου), ενώ μικροβιολογικός έλεγχος γίνεται κάθε μήνα και τα αποτελέσματα του οποίου κρίθηκαν ικανοποιητικά.
Προβλέπεται ολοκλήρωση τις αντικατάστασης του εσωτερικό δικτύου με σωλήνες PVC και κατασκευή νέας δεξαμενής 200 m3 στο Τ.Δ. Αρχαίας Μεσσήνης στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ.

Το Δ.Δ. Ζερμπισίων και ο οικισμός Κοχύλι υδρεύονται από 2 γεωτρήσεις. Υπάρχουν 2 δεξαμενές χωρητικότητας 100 m3 και 50 m3. Η μεταφορά του νερού στο εξωτερικό δίκτυο γίνεται με σωλήνες ΡVC διαμέτρου 90 mm και μήκους 1 Km, και η μεταφορά του στο εσωτερικό δίκτυο γίνεται με σωλήνες ΡVC μήκους 2.500 m.
Η ποσότητα των αποθεμάτων είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού διαμερίσματος. Γίνεται χλωρίωση του νερού συνεχώς (συγχρόνως με τη λειτουργία του αντλιοστασίου), ενώ μικροβιολογικός έλεγχος γίνεται κάθε μήνα και τα αποτελέσματα του οποίου κρίθηκαν ικανοποιητικά.

Το Δ.Δ Ρευματιάς και ο οικισμός Χρυσότοπος υδρεύονται από 2 πηγές και 1 γεώτρηση. Στα πλαίσια του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ για το ετος 2008, ανορύχθηκε υδρευτική γεώτρηση βάθους 80m και στον οικισμό Χρυσοτοπος ανορύχθηκε υδρευτική γεώτρηση βάθους 100m. Υπάρχουν 2 δεξαμενές. Η μεταφορά του νερού στο εξωτερικό δίκτυο γίνεται με σωλήνες ΡVC διαμέτρου 90 mm και μήκους 1 Km και η μεταφορά του στο εσωτερικό δίκτυο γίνεται σωλήνες ΡVC μήκους 1.000 m.
Η ποσότητα των αποθεμάτων είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού διαμερίσματος. Γίνεται χλωρίωση του νερού συνεχώς (συγχρόνως με τη λειτουργία του αντλιοστασίου), ενώ μικροβιολογικός έλεγχος γίνεται κάθε μήνα και τα αποτελέσματα του οποίου κρίθηκαν ικανοποιητικά.

Το Δ.Δ. Κεφαλινού υδρεύεται από μία πηγή και μία γεώτρηση. Υπάρχει 1 δεξαμενή χωρητικότητας 80 m3. Στα πλαίσια του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ για το ετος 2008, κατασκευάζεται νέα δεξαμενή χωρητικότητας 200 m3. Η μεταφορά του νερού στο εξωτερικό δίκτυο γίνεται με σωλήνες ΡVC διαμέτρου 90 mm και η μεταφορά του στο εσωτερικό δίκτυο γίνεται με σωλήνες ΡVC μήκους 3.000 m.
Η ποσότητα των αποθεμάτων είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού διαμερίσματος. Γίνεται χλωρίωση του νερού συνεχώς (συγχρόνως με τη λειτουργία του αντλιοστασίου), ενώ μικροβιολογικός έλεγχος γίνεται κάθε μήνα και τα αποτελέσματα του οποίου κρίθηκαν ικανοποιητικά.

Σε κάθε σχεδόν Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Ιθώμης λειτουργεί γεώτρηση η οποία καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες του, κυρίως για δενδρώδη καλλιέργειες και καλοκαιρινές παραγωγές οπωροκηπευτικών μικρής κλίμακας. Στο πεδινό τμήμα, πέρα από τις γεωτρήσεις που υπάρχουν σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα, λειτουργεί και το μεγάλο έργο άρδευσης που κατασκευάστηκε την δεκαετία 1960 και 1970 του Γενικού Οργανισμού Έγγειων Βελτιώσεων Παμίσου που αρδεύει έκταση 13.000 στρεμμάτων. Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ιθώμης έχει προγραμματιστεί για το οικονομικό έτος 2008 η ανόρυξη νέων αρδευτικών γεωτρήσεων στα Δημοτικό Διαμέρισμα Βαλύρας. Ειδικότερα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βαλύρας η ανάγκη άρδευσης του τμήματος δυτικά του ποταμού Μαυροζούμενα επιχειρείται να λυθεί με αυτή την απόπειρα η οποία θα βελτιώσει την παραγωγή των ελαιώνων σε μεγάλο βαθμό. Αυτό εάν συνδυαστεί και με την λειτουργία του παλαιού δικτύου και υδραγωγείου για άρδευση, όπως προγραμματίζει η Δημοτική Αρχή, θα δώσει μεγάλη ανάσα στους ελαιώνες βόρεια της Βαλύρας που είναι και οι πιο παραγωγικοί.

 


Α.3.4.4.3 Εκτίμηση τυχόν ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων


Πιέσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά ενδέχεται να προκαλούνται από:
·      Από το υπάρχον αποχετευτικό σύστημα των κατοικιών που κάνουν χρήση απορροφητικών βόθρων με άμεση μεταφορά των ρυπαντών στον φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα.
·      Τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές καλλιέργειες.
·      Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων τα οποία δεν είναι όλα νέας τεχνολογίας, δηλαδή δύο φάσεων και στα οποία δεν γίνεται πάντα μεταφορά των αποβλήτων σε μονάδες επεξεργασίας.
·      Τα απόβλητα των βιοτεχνιών και των άλλων μονάδων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων.
·      Τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων που επιβαρύνουν με ρυπαντικές ουσίες, οργανικές και ανόργανες, τον υδροφόρο ορίζοντα. 
·      Από τις ανεξέλεγκτες απορρίψεις απορριμμάτων στο έδαφος και την απόπλυση τους με το νερό της βροχής που στη συνέχεια κατεισδύει και διηθείται στο έδαφος, η μεταφέρεται στα γειτνιάζοντα υδατορέματα.

Οι πιέσεις που δέχεται ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής είναι κυρίως αποτέλεσμα της γεωργικής δραστηριότητας, αλλά και της αλληλεπίδρασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τα αστικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, ρυπαίνουν το υδρόβιο οικοσύστημα των ρεμάτων.  Πιέσεις προκαλούνται επίσης, από το υπάρχον αποχετευτικό σύστημα των κατοικιών που σε μεγάλο ποσοστό κάνουν χρήση απορροφητικών βόθρων με άμεση μεταφορά των ρυπαντών στον φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα.   

Επίσης, η μη ελεγχόμενη διάθεση στερεών αποβλήτων και οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις απορριμμάτων στο έδαφος, μπορούν να γίνουν αιτίες πιέσεων στα οικοσυστήματα της περιοχής.  Οι οργανικές ουσίες στα απόβλητα των ελαιοτριβείων συμβάλλουν στον ευτροφισμό των υδάτων (κυρίως κατά του μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο) και κατά συνέπεια διαταράσσουν το υδρόβιο οικοσύστημα.

Από τις χημικές αναλύσεις και τη δειγματοληψία που έχει γίνει από προγενέστερες μελέτες στην περιοχή, προκύπτει ότι το υπόγειο νερό είναι απαλλαγμένο από πηγές ενώσεων όπως άλατα, υδρογονάνθρακες κ.λ.π. που μειώνουν το βαθμό διαλυτότητας του μέσου.  Παρατηρήθηκαν μόνο μικρές συγκεντρώσεις νιτρικών και χλωριόντων που σχετίζονται κυρίως με την έντονη γεωργική δραστηριότητα και την απουσία μονάδων βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων στο σύνολο τους (στοιχεία ιδιωτικών χημικών αναλύσεων).

Α.3.4.4.4 Προτάσεις για τη διάθεση αποβλήτων οικισμών


Στο Δ. Ιθώμης η αποχέτευση γίνεται ακόμα σε βόθρους. Οι βόθροι είναι στεγανοί ή απορροφητικοί (ανάλογα με την παλαιότητα των κτιρίων) και ικανοί να καλύψουν τις ανάγκες των κατοικιών αυτών. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν κατασκευαστεί και ατομικές μονάδες βιολογικών καθαρισμών, κυρίως σε μονάδες τυποποίησης η μικρές βιοτεχνίες.

Προτείνεται να επισημανθούν οι υδροχημικές ιδιότητες των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων όπως PH, αλατότητα, διαβρωτική ικανότητα κ.α., καθώς και  περιπτώσεις τυχόν μολύνσεως και ρυπάνσεως των υδροφόρων οριζόντων από την εισδοχή αχρήστων ουσιών (λύματα – χημικά) στα υπόγεια νερά.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, προτείνεται να  εκτιμηθεί το πλεόνασμα νερού, το οποίο αναμένεται να κατεισδύει στο υπέδαφος καθώς και το ποσοστό το οποίο θα απορρέει επιφανειακά.

Προτείνεται να εκτιμηθούν οι υδραυλικές παράμετροι των υδρολιθολογικών ενοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: