Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΣΕ 4 ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ.ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

     ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

8.ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 Για την βελτίωση της παιδείας και της δια βίου κατάρτισης, εκτός της ίδρυσης των ΚΕΚ και της προώθησης της τηλε-εκπαίδευσης, για τα οποία έγινε λόγος στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα πρέπει να προωθηθεί από την Πολιτεία και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων – ημερίδων – συνεδρίων και η έκδοση ενημερωτικού υλικού πάνω σε θέματα επαγγελματικού αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος, ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να γίνονται κοινωνοί των παγκοσμίων εξελίξεων και να συμμετέχουν ενεργά στην Κοινωνία της Γνώσης.
  Η επιτυχής υλοποίηση του “Τοπικού σχεδίου αειφόρου  ανάπτυξης” συναρτάται άμεσα με την δραστηριοποίηση και ενεργοποίηση των νέων της περιοχής προς αυτόν τον σκοπό, καθώς αυτοί αποτελούν το πλέον ζωντανό, δραστήριο και ελπιδοφόρο τμήμα του πληθυσμού.
Για την ανάπτυξη και την επιτυχή υλοποίηση του είναι θεμελιώδης ο διάλογος στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και ο διάλογος στα πλαίσια ημερίδων και ενός τοπικού συνεδρίου με την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, συλλογικών φορέων και ειδικών σε θέματα ανάπτυξης, ενώ για την επίτευξη της ευρύτερης συναίνεσης είναι απαραίτητος ο διάλογος και η συνεργασία με τους γειτονικούς Δήμους, την ΤΕΔΚ, τους φορείς της Περιφέρειας και εν γένει της Πολιτείας.

 

 Η προώθηση της συνεργασίας με γειτονικούς Δήμους για πολλά έργα καθοριστικής σημασία για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής είναι κυρίαρχη προϋπόθεση για την υλοποίηση του “Τοπικού Σχεδίου” και αυτό έχει ήδη συνειδητοποιηθεί και αντιμετωπισθεί στην περίπτωση της αξιοποίησης του υδάτινου πλούτου του Παμίσου και Μαυροζούμενας και θα αντιμετωπισθεί και μελλοντικά, εφόσον υπάρχει σταθερός προσανατολισμός προς την προώθηση μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή.
  Κατ’ αρχήν μια από τις βασικές αδυναμίες της περιοχής είναι η ανεπάρκεια ανθρώπινου παραγωγικού και επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού. Το προτεινόμενο “Σχέδιο” σε αυτό ακριβώς το σημείο πρέπει να δώσει ουσιαστικές λύσεις και αυτές οι λύσεις υπάρχουν μέσα από την μεθοδολογία μετάκλησης ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς αναπτυξιακής στόχευσης.
       Σε ότι αφορά π.χ. τον οικοτουρισμό –αγροτουρισμό η πολιτική του “Σχεδίου”  θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε σημαντικές εταιρείες που ασχολούνται με τις υπαίθριες δραστηριότητες και έχουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό να επενδύσουν στην περιοχή.
   Κεφαλαιώδους σημασία είναι το ζήτημα ενημέρωσης και επικοινωνίας του Δήμου με του Δημότες με έναν θεσμικό και όχι προσωπικό τρόπο.
       Οι δημότες πρέπει να γνωρίσουν και να συμμετέχουν στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και δεν μπορούν να συμμετέχουν χωρίς να γνωρίζουν, γι’ αυτό είναι απαραίτητο ο κάθε Δήμος να εκδίδει έστω με απλό τρόπο ένα newsletter μηνιαίως, ώστε να ξέρει τι λέει και τι πράττει η συμπολίτευση και τι λέει η αντιπολίτευση στον Δήμο.
  Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες μπορεί να είναι διπλός: αφ’ ενός πολιτιστικά και πολιτικά προωθητικός και αφ’ ετέρου καθαρά επιχειρηματικός, στον βαθμό που η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να ιδρύσει και να λειτουργήσει δημοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις.
  Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν διάφορα χρηματοπιστωτικά εργαλεία ή εξειδικευμένους οργανισμούς και φορείς που χρηματοδοτούν την τοπική αυτοδιοίκηση π.χ. το νομοσχέδιο «Θησέας» προβλέπεται από μια σειρά δραστηριότητες, για την από κοινού εκμετάλλευση και εμπορία νερού, για διαχείριση απορριμμάτων κ.α. Με αυτές της δραστηριότητες θα μπορούν οι ΟΤΑ να ανοιχτούν στην τοπική αγορά.
  Η  οδηγία πλαίσιο για το νερο 2000\60 Ε.Κ.  και του συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου του 2000  και ο νόμος της Ελλάδος 3199 \2003 ο οποίος επιχειρεί να ενσωματώσει τη νέα οδηγία στο εθνικό δίκαιο για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.
 Ο  σκοπός της οδηγίας είναι να επιτύχει τους παρακάτω βασικούς στόχους μιας αειφόρου  ανάπτυξης πολιτικής του νερού:
*Επάρκεια πόσιμου νερού
*Επάρκεια για άλλες οικονομικές δραστηριότητες
*Προστασία του περιβάλλοντος
*Αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες
       Συγκεκριμένα ο προωθητικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνίσταται στην διαμόρφωση του πολιτικού και επιχειρηματικού υποκειμένου με συνεχή ενημερωτική και επιμορφωτική λειτουργία, ώστε να αναλάβει τις επιμέρους αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και επενδύσεις στα πλαίσια του “Τοπικού Σχεδίου”.
       Αυτό σημαίνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση προωθεί συστηματικά τους κεντρικούς αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής, όπως στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι ο οικοτουρισμός – αγροτουρισμός . Σημαίνει επίσης ότι ενδιαφέρεται για την επιμόρφωση των πληθυσμιακών μονάδων σε σχέση με νέες δεξιότητες, με τις νέες τεχνολογίες και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τη περιοχής, αλλά και με την στήριξη μεγάλων επικοινωνιακών και πολιτιστικών γεγονότων όπως η Έκθεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Περιβαλλοντικής Δράσης και Αγροτουρισμού Πελοποννήσου.

8.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της ανάπτυξης είναι η ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της Τοπικής Κοινωνίας, η ενεργός συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος. Για την πρόκληση αυτής της συμμετοχής θεμελιώδη ρόλο παίζει η πλήρης και σφαιρική ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης και τις ενδεδειγμένες  δράσεις, η προβολή του ζητήματος μέσω των μέσων ενημέρωσης και διαφόρων επικοινωνιακών γεγονότων.
Γενικότερα οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και ειδικότερα το Διαδίκτυο (INTERNET), αφήνουν τεράστια περιθώρια για ομάδες πρωτοβουλίας και για την προώθηση του διαλόγου και της επικοινωνίας. Γι’ αυτό και ήταν απαραίτητη η δημιουργία σε αυτό ενός δικτυότοπου (site) σχετικού με την περιοχή και τις προοπτικές της. Αυτός μπορεί να εμπλουτιστεί με τη συμβολή όλων των δημιουργικών τμημάτων της κοινωνίας και την κατάθεση εκ μέρους του θέσεων, ιδεών και προτάσεων.
“Προϋποθέσεις για την τοπική ανάπτυξη του ορεινού συγκροτήματος Ερύμανθου” υπογράμμισε αρχικά ότι τα κυρίαρχα ζητούμενα στην αναπτυξιακή διαδικασία είναι να συζητούνται οι μελέτες, προτού εφαρμοστούν και να συναντιούνται οι οποιεσδήποτε αναπτυξιακές ιδέες στην τοπική κοινωνία με τους φορείς υλοποίησης, είτε είναι ιδιώτες είτε συλλογικοί φορείς. Επιπλέον ζητούμενο είναι να καλυφθεί το υπάρχον επικοινωνιακό έλλειμμα και οι αποστάσεις από την διοικητική γραφειοκρατία, που αποθαρρύνουν τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και την επιχειρηματικότητα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν φταίει μόνο η πολιτική εξουσία σε οποιαδήποτε μορφή της, επειδή δεν κατανέμει ισόρροπα του πόρους. Έχω διαπιστώσει στην περιοχή ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση κάνει σοβαρές προσπάθειες από την πλευρά της για την ανάπτυξη, υπάρχουν όμως και άλλες εξουσίες, αδιόρατες συνήθως, που δεν τις υπολογίζουμε, όπως η παιδεία μας, η πολιτική και οργανωτική μας κουλτούρα , η παράδοση που έχουμε και οι παγιωμένες αντιλήψεις, οι θεσμοί κοινωνικού διαλόγου, η τηλεόραση που παρακολουθούμε κ.λ.π. Για όλα αυτά πρέπει να συζητήσουμε δημόσια.
Αλλά εάν όλα αυτά σας φαίνονται πολύ προχωρημένα, μπορούμε να ξεκινήσουμε και από την ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων και προϊόντων, από το πώς θα μετατρέψουμε την υφιστάμενη γεωργία – κτηνοτροφία σε βιολογική.

9.ΠΡΟΤΑΣΗ
   Ο ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ με τον αρχαιολογικό χώρο της ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ έχει όλα τα προσόντα να κατακτήσει πρωτεύουσα θέση στην ανάδειξη στοιχείων του ανθρώπινου πολιτισμού , αφού πρώτα δρομολογηθούν υποδομές ,υπηρεσίες και εμπειρίες.
   Οι πολιτισμοί που ακμάσανε και παρακμάσανε σε τούτο εδώ τον τόπο , έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα ίχνη τους. Η μακραίωνη ιστορία του επιβεβαιώνεται κάθε μέρα από τον πλούτο των αρχαιολογικών ευρημάτων που έχουν έρθει στο φως. Πλήθος μνημείων βρίσκονται ακόμη στα σπλάχνα της και περιμένουν τους αρχαιολόγους ερευνητές να τα’ ανακαλύψουν.
   Οι < ανθρωποί της> πρέπει εδώ και τώρα ν’ αποδείξουν ότι ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της περιοχής ,μιας λειτουργεί η σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, το τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας και διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, στο πολιό κτήριο του 9ου Συντάγματος Πεζικού.
     Για την κατάκτηση της γνώσης και της επιστήμης θα πρέπει ο ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ  να συνεργαστεί με τις εφορείες αρχαιοτήτων και το Πανεπιστήμιο  για να δώσει απλόχερα στους φοιτητές όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ενημέρωσης –πληροφόρησης –έρευνας-καταγραφής, για να αγαπήσουν το αντικείμενο που επέλεξαν, να αναδείξουν την περιοχή μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μελλοντικά να έχουν άριστες επαγγελματικές προδιαγραφές .
  Ο σύγχρονος πολιτισμός, σε πολλά μνημειακά κτίσματα μεγάλης αξίας από κάθε πλευρά, έχει την τάση να εκμηδενίζει και καταστρέφει παραδοσιακά στοιχεία  με την επικαλυψή τους από σύγχρονες κατασκευές αμφιβόλου αρμονίας, με αποτέλεσμα την αλλοίωση των πολιτιστικών  μας μνημείων.
    Σήμερα πολλά κινδυνεύουν  είτε λόγο άγνοιας της αξίας τους, είτε από την εγκατάλειψηκαι αδιαφορία μας που καταστρέφουν όχι μόνο την παράδοση ,αλλά και την ψυχή μας και δημιουργούνται συναισθήματα λύπης, αγανάκτησης και φόβου μήπως δεν επανέλθουν στην αρχική τους μορφή και καταστραφεί η πολιτιστική μας κληρονομιά.
  Με την μελέτη-έρευνα- καταγραφή συνειδητοποιούμε ότι επιβάλλεται η διάσωση και προβολή των έργων των προγόνων μας τα οποία κτίστηκαν με αγάπη και σεβασμό. Η έννοια του ιστορικού μνημείου δεν καλύπτει μόνο το μεμονωμένο αρχιτεκτονικό κτίριο , αλλά μαρτυρεί και την αστική ή αγροτική τοποθεσία, ένα πολιτισμό ,ένα ιστορικό γεγονός ή μια πορεία εξέλιξης.
  Η αδιαφορία μας οδηγεί τη ζωντανή ιστορία του τόπου σε αφανισμό, ενώ γνωρίζοντας  τα ιστορικά μας  κληρονομούμε και υποθηκεύουμε στα παιδιά μας  το σεβασμό και την αγάπη για τον τόπο μας.
  Σήμερα όσο ποτέ επιβάλλεται η πνευματική ενασχόληση και δραστήρια συμμετοχή μας στην παράδοση για να διαφυλάξουμε ότι απόμεινε από την καταστροφή που προκαλέσαμε εμείς οι ίδιοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: