Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

ΜΕΣΗΝΙΑΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ. ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ ΒΑΛΥΡΑ,10 ΧΩΡΙΑ


TOY ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔEYTIKOY

Η Επαρχία Μικρομάνης συσταθείσα κατά την Τουρκοκρατία ως διοικητικό τμήμα (Καζάς),διατηρήθη κατά την επανάσταση και μετά την απελευθέρωση ως το 1835 που συνεστήθηκαν οι δήμοι, αλλά και μέχρι το 1843-4 ως εκλογική περιφέρεια. 
Στην επαρχία Μικρομάνης υπήγοντο τα χωριά Μικρομάνη (έδρα), Καμάρι (συνοικισμός, σημερινή Θουρία) Καλάμι (Αϊζάγα) Αντικάλαμος (Αζήζαγα) Κωνσταντίνοι, Βαλύρα (Τζεφερεμίνι), Στενύκλαρος ,Σανδάνι, Φίλια και Σπανοχώρι. 
Μικρομάνης (Επαρχίας) δημοπρόκριτοι ανακηρύσσουν «γνήσιον πολίτην» της Επαρχίας τον Ιω. Αντ. Καποδίστρια στα 1829.
Στην Τουρκοκρατία, αλλά και κατά τον Αγώνα λεγόταν και Κουτσούκ Μάνη, δηλ. Μικρή Μάνη, άγνωστο γιατί, αλλά και χωρίς να έχει καμμία απολύτως σχέση με τη Μάνη. Στην Επαρχία Μικρομάνης υπήγοντο τα χωριά: Μικρομάνη (έδρα), Καμάρι (ένας εκ των δυό συνοικισμών που απετέλεσαν την σημερινή Θουρία), Καλάμι, Αντικάλαμος (Αΐζαγα και Αζήζαγα), Κωνσταντίνοι, Βαλύρα (Τζεφερεμίνι), Στενύκλαρος (Σανδάνι), Φίλια, Σπανοχώρι (ένας των τριών συνοικισμών που αποτελούν την σημερινή Μερόπη), Κεραστάρι. Το τελευταίο αυτό χωριό μας είναι άγνωστο που ακριβώς έκειτο, γιατί σήμερα δεν υπάρχει. Πάντως πρέπει να έκειτο στην περιοχή της Οιχαλίας. Σημειωτέον ότι χωριό Κεραστάρι υπάρχει και στην Επαρ. Μεγαλοπόλεως.
Σώθηκαν πάρα πολλά έγγραφα της περιόδου του Αγώνος και μετά αναφερόμενα στην επαρχία Μικρομάνης που είναι εξόχως ενδιαφέροντα. Ανακοινούμεν ανέκδοτο έγγραφο της Επαρχίας Μικρομάνης με το οποίον οι προκριτοαγωνισταί εκπρόσωποί της στις 20 Απριλίου 1829 ανεκήρυξαν «γνήσιον πολίτην» της Επαρχίας τον Κυβερνήτην της Ελλάδος Ιω. Καποδίστριαν. Το έγγραφο είναι αξιόλογο γιατί μας πληροφορεί για τα αισθήματα των μόλις απελευθερωθέντων κατοίκων προς τον πρώτον Κυβερνήτην της ελευθέρας Ελλάδος, αλλά και για τους υπογράφοντες. Πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε όλα τα χωριά της επαρχίας αναφέρονται, ούτε όλοι οι από άλλα έγγραφα γνωστοί μας ως αγωνισταί και πρόκριτοι υπογράφουν.
Επί του προκειμένου μια μόνο υπόθεσις μπορεί να διατυπωθεί.
Ή ότι η επαρχιακή δημογεροντία ηρκέσθη εις ελάχιστα μόνον ονοματεπώνυμα, ή ότι οι μη αναφερόμενοι, ως αντιφρονούντες, δεν υπέγραψαν το ψήφισμα, το οποίον έχει έτσι:
«Η Επαρχία της Μικρομάνης συνελθούθσα εις εν και θωρούσα την επί τα κρείττω μεταβολήν της, την ανέγερσιν της και εκ τούτων περιμένουσα την μέλλουσαν ευδαιμονίαν της
Ψ η φ ί ζ ε ι
Ιωάννην Αντωνίου Καποδίστριαν, τον πρώτον της Ελλάδος Κυβερνήτην, τον αίτιον της ανεγέρσεώς της, της επί τα κρείττω μεταβολής της, και της ευδαιμονίας της, πολίτην γνήσιον της Επαρχίας ταύτης, παρέχουσα προς αυτόν όλα τα δικαιώματα του πολίτου εις τεκμήριον της προς αυτόν ευγνωμοσύνης της.
Το παρόν ψήφισμα να φυλαχθεί εις τα αρχεία της επαρχιακής μας δημογεροντίας και ίσον απαράλλακτον δι΄ αυτής να διευθυνθή προς την Αυτού εξοχότητα.
Εν Μικρομάνη τη 20 Απριλίου 1829».
Κάτοικοι Βαλύρας (Τζεφερεμίνι).

          Στις 20 Απριλίου 1829 ανακήρυξαν «γνήσιο πολίτη» της επαρχίας τον κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια με ψήφισμα οι υπογράφοντες κάτοικοι από τη Βαλύρα ήταν:
1.       Νικ. Παπαβασιλόπουλος
2.       Ηλ. Μπότσικας
3.       Σπύρος της Αναγνωστούς
4.       Παν. Τσαγκάρης
5.       Παν. Δουραμάκος
6.       Νικ. Σταματόπουλος
7.       Αγγ. Λιοντήρης
8.       Αναγν. Ράμμος
9.       Παν. Μπόβης
10.   Παν. Σπηλιώτης
11.   Παπασαράντος ιερεύς
12.   Παπαμιχάλης ιερεύς, γιος του Παπασαράντου
13.   Αναγ. Γεωργόπουλος
14.   Σωτ. Σαραντόπουλος
15.   Θεοδ. Μπόβης
16.   Δημητ. Καρύδης
17.   Βασίλης Λινάρδος
18.   Νίκος Μαυροειδής και 

19.   Μαστρογιάννης Μαραγκός
Οι δημοπρόκριτοι της επαρχίας Μικρομάνης ανακηρύσσουν γνήσιο πολίτη της επαρχίας των Ιων. Καπιδίστρια το 1829.
                                                Εν Μικρομάνη τη 27/4/1929

Η σφραγίδα έχει την υπογραφή Δημογεροντειον επαρχίας Μικρομάνης (ΓΑΚ Βλαχ. Α. φακ 220). Στο έντυπο αυτό  υπογράφουν και οι δημοπρόκριτοι των χωριών Μικρομάνης-Αντικάλαμου, Καλάμι, Καλαμίου, Κωνσταντίνων, Ανδανείας, Σπανοχωρίου, Κερασταρίου.
                Στο Τζεφερεμίνι κατά την Τουρκοκρατία, τη περίοδο του αγώνα και μετά την απελευθέρωση υπηρετούσε εφημέριος ο Σαράντης Σαραντόπουλος και κατόπιν έμεινε γνωστός με το όνομα Παπασαραντόπουλος. Ο Παπα-Σαράντης στις 20/4/1829 συνυπογράφει ως Σαραντόπουλος το ψήφισμα της επαρχίας Μικρομάνης (εκεί υπαγόταν τότε το Τζεφερεμίνι) με το οποίο ο Ιωάννης Καποδίστριας αντικηρυχθη "γνήσιος Πολίτης" της επαρχίας μικρομάνης. Μαζί με αυτόν συνυπογράφουν και  ο γιος του Μιχάλης που είναι και αυτός ιερέας και οι παραπάνω πρόκριτοαγωνιστές του χωριού Τζεφερεμίνι, με το σημερινό όνομα Βαλύρα.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΥΛΛΟ 58,    1-8-1831.Ψήφισμα πολιτών της επαρχίας Μικρομάνης στις 19-7-1831  .Από τη Βαλύρα υπογράφουν οι :
Παπασαράντος Μ. ιερεύς
Οικονόμος
Παπαγιάννης
Θαν. Μπόβης
Β.Λιναρδόπουλος (Λινάρδος)
Σ. Σαραντόπουλος
Α.Ράγκος ή Ράμμος
Ν.Μαυροειδής και
Π.Σπηλιωτόπουλος
Από τη Μικρομάνη υπογράφει  ο Α. Τζεφερεμινέος .Ακολουθούν υπογραφές από άλλα 6 χωριά.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Η ΜΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.
ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Φ.220
1828 ΕΓΓΡΑΦΑ 1-69
1829  ΕΓΓΡΑΦΑ 69-144
1830 ΕΓΓΡΑΦΑ 145-221
ΕΓΓΡΑΦΟ 76-76α 10 ΧΩΡΙΑ . Πρακτικά της εκτελεστικής συνάθροισης της επαρχίας Μικρομάνης.
Ανακήρυξη του Ιωάννη Καποδίστρια νόμιμου πληρεξιούσιου, της επαρχίας Μικρομάνης
Η επαρχία Μικρομάνης συνελθούσα εις το να σκεφτεί, περί της μελλούσης καταστασεώς της και θεωρούσα το περί συγκαλεσεώς της, της 4ης εθνικής συνέλευσης ψ’ηφισμα, αμοιρούσα δε των πολιτικών εκείνων γνώσεων, αι οποίαι δύνανται  να αποκαταστήσωσι το έθνος ελεύθερον και ανεξάρτητον και επομένως εις την παρούσαν ευδαιμονίαν , έχουσα δε όλην την πίστιν και αφοσίωσιν, προς την υμετέρα εξοχώτητα, καθώς πραγματικώς εδοκίμασεν εις όλον το διάστημα της κυβερνησεώς σας, ανακυρρήσει μόνιμον πληρεξιουσιόν της, την υμετέρα εξοχώτητα και παρακαλεί, ίνα εισακουστεί εις την δικαίαν τΑαύτην παράκλησιν, ούτω όλως διόλου αφιερωμένη εις τα συνετά μέτρα, και φιλόστοργον και πατρικήν κυβέρνησην, της υμετέρας εξοχώτητας.
Μικρομάνη 20-4- 1829.
Οι κάτοικοι Μικρομάνης
Έπονται οι υπογραφές από 10 χωριά

ΕΓΓΡΑΦΟ 108-108α 10 ΧΩΡΙΑ
Η επαρχία Μικρομάνης συνελθούσα εις εν, και θεωρούσα επί τα κρείττω μεταβολή της, την ανεγερσή της και εκ Θεού περιμένουσα την μέλλουσα ευδαιμονία της
                                                       ΨΗΦΙΖΕΙ
Ιωάννη Αντωνίου Καποδίστρια, τον πρώτον της Ελλάδος κυβερνήτην, το αίτιον της αναγερσεώς της και επί τα κρείττω μεταβολής της, και της ευδαιμονίαςτης, πολίτην γνήσιον της επαρχίας , παρέχουσα εις αυτόν όλα τα δικαιώματα του πολίτου, εις τεκμήριον της προς αυτόν ευγνωμοσύνη της.
Το παρόν ψήφισμα να φυλαχτεί ειςτας επαρχίας της δικής μας δημογεροντίας  και ίσον απαράλλακτον, δι αυτής να διευθυνθεί, προς την αυτού εξοχώτητα.
Επικυρούται από τους επαρχιακούς δημογέροντες
Οι κάτοικοι Μικρομάνης
Έπονται οι υπογραφές από 10 χωριά και οι υπογραφές δημογερόντων.
Μικρομάνη 27-4- 1829

1828
ΕΓΓΡΑΦΑ
2,3,34. Καταγγελία Παναγιώτη Ψαρού ,κατα Μαυρομιχαλαίων.
26.Καταγγελία
37.Προστασία από πειρατές
45.Επιστολή Π. Μαυρομιχάλη   προς Καποδίστρια, 3 σελίδες
56-7.Διαμαρτυρίες κατοίκων Φλομωχώρι,Υπνέα, Δριάλι, Νύφη….
64-5. Διαμαρτυρίες βοσκοτόπια
66-7. Έκθεση ταραχών στη Λακωνία
68.Προς φρούραρχο Μονεμβασιάς Ιωάννη Μαυρομιχάλη
91-5, 99,104-5. Προσωρινός διοικητής Δυτικής Σπάρτης, Καλαμάτας, Μικρομάνης
118.Προς επιτρόπους διοικητές
173. Σταυροπήγιο
184. Ανατολική Σπάρτη
197-8.Δημογέροντες Σπάρτης
210. Επαρχία Ανδρουβίστας
211. Καταγγελία για Μαυρομιχαλαίους, Σπάρτη
219. Ταραχοποιοί να μην προχωρούν στην κυβέρνησιν.
221.ΚαταγγελίαΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΤΟΥ ΜΙΜΗ ΦΕΡΕΤΟΥ


ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΑΚ 
Όποιος επιθυμεί να έχει τα πρωτότυπα των 10 χωριών της επαρχίας Μικρομάνης  και έχει διαδίκτυο ,μπορεί να ακολουθήσει με τη σειρά τα παρακάτω 9 βήματα, και να μελετήσει τους προγόνους του χωριού του.
Μικρομάνη (έδρα), Καμάρι (ένας εκ των δυό συνοικισμών που απετέλεσαν την σημερινή Θουρία), Καλάμι, Αντικάλαμος (Αΐζαγα και Αζήζαγα), Κωνσταντίνοι, Βαλύρα (Τζεφερεμίνι), Στενύκλαρος (Σανδάνι), Φίλια, Σπανοχώρι (ένας των τριών συνοικισμών που αποτελούν την σημερινή Μερόπη), Κεραστάρι. Το τελευταίο αυτό χωριό μας είναι άγνωστο που ακριβώς έκειτο, γιατί σήμερα δεν υπάρχει. Πάντως πρέπει να έκειτο στην περιοχή της Οιχαλίας. Σημειωτέον ότι χωριό Κεραστάρι υπάρχει και στην Επαρ. Μεγαλοπόλεως.
ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ

[Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ. 
[Αρχείο] GRGSA-CSA_PCVLA.AA
Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη  [1600 - 1950]
Η Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη περιέχει έξι καταλόγους: -Κατάλογος Α' (Αρχείον Αγώνος, Αρχείον Καποδιστριακής περιόδου, Αρχείον περιόδου Όθ...

[Σειρά] GRGSA-CSA_PCVLA.AA.S01
Σειρά #001 - Κατάλογος Α' Συλλογής Γιάννη Βλαχογιάννη  [1588 - 1902]
Η σειρά "Κατάλογος Α' της Συλλογής Γιάννη Βλαχογιάννη" περιλαμβάνει 5 υποσειρές: α) Αρχείον Αγώνος β) Αρχείον Καποδιστριακής περιόδου γ) ...
[Υποσειρά] GRGSA-CSA_PCVLA.AA.S01.SS05
Υποσειρά #005 - Ιδιωτικαί Συλλογαί  [1588 - 1902]
Περιέχει ιδιωτικές συλλογές, μεταξύ των οποίων τα Αθηναϊκά, Σαμιακά, Χιακά-Ερμουπολίτικα, το αρχείο Βασιλείου, Θ. Κολοκοτρώνη, Ι. Κωλέττη...


[Φάκελος] GRGSA-CSA_PCVLA.AA.S01.SS05.F000220
Φάκελος #220 - "Η Μάνη και ο Καποδίστριας"  [1828 – 1830]
Περιέχει αλληλογραφία της Γενικής Γραμματείας της Επικρατείας, του Κυβερνήτη και της επί της Οικονομίας Επιτροπής προς τον κατά τη Λακωνί...
  1. Αρχειομνήμων
  2. Κεντρική υπηρεσία
  3. Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη
  4. Υποσειρά 005-Ιδιωτικαί Συλλογαί
  5. Περιεχόμενα
  6. Φάκελλος 220. Η Μάνη και ο Καποδίστριας
  7. Ψηφιακά έγγραφα
  8. Σελίδα 9. Έγγραφο 86, Λήψεις 167,168,169,170
  9. Σελίδα 13. Έγγραφο 108, Λήψεις 251,252, 253, 254


Δεν υπάρχουν σχόλια: