Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

9 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΠΟΒΗ ΑΠΟ ΒΑΛΥΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ.ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Για τη Μελέτη –Έρευνα-Καταγραφή " 9 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΠΟΒΗ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ", αξιοποιήσαμε το πληροφοριακό υλικό από:
Τα ΦΕΚ (Φύλλο Ελληνικής Κυβέρνησης).
Τα ΓΑΚ (γενικά αρχεία του κράτους).
Τις Εφημερίδες: Γενική εφημερίδα της Ελλάδος 1831, Αθηνά 1839, Αιών 1840.
Τα αρχεία της Ελληνικής Παλλιγγενεσίας
Τα μεσσηνιακά του Μίμη Φερέτου
Τη Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Βουλής.
Το Αρχείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το Μητρώο  Αρρένων και τις Οικογενειακές Μερίδες  του αρχείου της κοινότητας Βαλύρας.

Το Υποθηκοφυλακείο  Οιχαλίας.
Το Αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Βαλύρας.
To Κοιμητήριο Βαλύρας.
Το Μεταναστευτικό Αρχείο ΄Ελλις.
Πρωτότυπα φωτοαντίγραφα

Τις Προσωπικές Συνεντεύξεις.

Οικογενειακό Φωτογραφικό Υλικό και
Το Προσωπικό μου Αρχείο,  και την επιτόπια Μελέτη-Έρευνα-Καταγραφή.
Όποιος απόγονος, από τις οικογένειες ΜΠΟΒΗ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ , θέλει να το  ερευνήσει σε βάθος και πλάτος, μπορούμε να  του προσφέρουμε αφιλοκερδώς,  τις γνώσεις και εμπειρίες μας.  Στο τέλος  εφόσον συμφωνήσουν οι απόγονοι, να εκδοθεί ένα καλαίσθητο έντυπο, γνωρίζοντας ο καθένας τις ρίζες των προγόνων του, την ιστορία τους και την πορεία τους,στο οποιοδήποτε κοινωνικό γίγνεσθαι.
Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζουμε τα πρωτότυπα αντίγραφα που έχουν σχέση με ιστορικά πρόσωπα της Βαλύρας, μαθαίνοντας και γνωρίζοντας το παρελθόν, τιμούμε και μνημονεύουμε  τους προγόνους μας, φέρνοντας στο φως την ιστορία της Βαλύρας, που είναι παντελώς άγνωστη.
Επιβάλλεται η γνώση της τοπικής μας ιστορίας των απανταχού βαλυραίων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Γίνεται συγκέντρωση όλου αυτού του ιστορικού αρχειακού υλικού, ώστε στο μέλλον με τη βοήθεια και συνεργασία φορέων και χορηγών, να υπάρχει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στη συνέχεια   σε μια βάση δεδομένων, να μπορεί ο κάθε ιστορικός, μελετητής, ερευνητής, ιστοριοδίφης, να επεξεργάζεται το υλικό αυτό ,για κάθε τι που τον ενδιαφέρει.

Η Επαρχία Μικρομάνης συσταθείσα κατά την Τουρκοκρατία ως διοικητικό τμήμα (Καζάς),διατηρήθη κατά την επανάσταση και μετά την απελευθέρωση ως το 1835 που συνεστήθηκαν οι δήμοι, αλλά και μέχρι το 1843-4 ως εκλογική περιφέρεια. 
Στην επαρχία Μικρομάνης υπήγοντο τα χωριά Μικρομάνη (έδρα), Καμάρι (συνοικισμός, σημερινή Θουρία) Καλάμι (Αϊζάγα) Αντικάλαμος (Αζήζαγα) Κωνσταντίνοι, Βαλύρα (Τζεφερεμίνι), Στενύκλαρος ,Σανδάνι, Φίλια και Σπανοχώρι. 
Μικρομάνης (Επαρχίας) δημοπρόκριτοι ανακηρύσσουν «γνήσιον πολίτην» της Επαρχίας τον Ιω. Αντ. Καποδίστρια στα 1829.
Στην Τουρκοκρατία, αλλά και κατά τον Αγώνα λεγόταν και Κουτσούκ Μάνη, δηλ. Μικρή Μάνη, άγνωστο γιατί, αλλά και χωρίς να έχει καμμία απολύτως σχέση με τη Μάνη. Στην Επαρχία Μικρομάνης υπήγοντο τα χωριά: Μικρομάνη (έδρα), Καμάρι (ένας εκ των δυό συνοικισμών που απετέλεσαν την σημερινή Θουρία), Καλάμι, Αντικάλαμος (Αΐζαγα και Αζήζαγα), Κωνσταντίνοι, Βαλύρα (Τζεφερεμίνι), Στενύκλαρος (Σανδάνι), Φίλια, Σπανοχώρι (ένας των τριών συνοικισμών που αποτελούν την σημερινή Μερόπη), Κεραστάρι. Το τελευταίο αυτό χωριό μας είναι άγνωστο που ακριβώς έκειτο, γιατί σήμερα δεν υπάρχει. Πάντως πρέπει να έκειτο στην περιοχή της Οιχαλίας. Σημειωτέον ότι χωριό Κεραστάρι υπάρχει και στην Επαρ. Μεγαλοπόλεως.
Σώθηκαν πάρα πολλά έγγραφα της περιόδου του Αγώνος και μετά αναφερόμενα στην επαρχία Μικρομάνης που είναι εξόχως ενδιαφέροντα. Ανακοινούμεν ανέκδοτο έγγραφο της Επαρχίας Μικρομάνης με το οποίον οι προκριτοαγωνισταί εκπρόσωποί της στις 20 Απριλίου 1829 ανεκήρυξαν «γνήσιον πολίτην» της Επαρχίας τον Κυβερνήτην της Ελλάδος Ιω. Καποδίστριαν. Το έγγραφο είναι αξιόλογο γιατί μας πληροφορεί για τα αισθήματα των μόλις απελευθερωθέντων κατοίκων προς τον πρώτον Κυβερνήτην της ελευθέρας Ελλάδος, αλλά και για τους υπογράφοντες. Πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε όλα τα χωριά της επαρχίας αναφέρονται, ούτε όλοι οι από άλλα έγγραφα γνωστοί μας ως αγωνισταί και πρόκριτοι υπογράφουν.
Επί του προκειμένου μια μόνο υπόθεσις μπορεί να διατυπωθεί.
Ή ότι η επαρχιακή δημογεροντία ηρκέσθη εις ελάχιστα μόνον ονοματεπώνυμα, ή ότι οι μη αναφερόμενοι, ως αντιφρονούντες, δεν υπέγραψαν το ψήφισμα, το οποίον έχει έτσι:
«Η Επαρχία της Μικρομάνης συνελθούθσα εις εν και θωρούσα την επί τα κρείττω μεταβολήν της, την ανέγερσιν της και εκ τούτων περιμένουσα την μέλλουσαν ευδαιμονίαν της
Ψ η φ ί ζ ε ι
Ιωάννην Αντωνίου Καποδίστριαν, τον πρώτον της Ελλάδος Κυβερνήτην, τον αίτιον της ανεγέρσεώς της, της επί τα κρείττω μεταβολής της, και της ευδαιμονίας της, πολίτην γνήσιον της Επαρχίας ταύτης, παρέχουσα προς αυτόν όλα τα δικαιώματα του πολίτου εις τεκμήριον της προς αυτόν ευγνωμοσύνης της.
Το παρόν ψήφισμα να φυλαχθεί εις τα αρχεία της επαρχιακής μας δημογεροντίας και ίσον απαράλλακτον δι΄ αυτής να διευθυνθή προς την Αυτού εξοχότητα.
Εν Μικρομάνη τη 20 Απριλίου 1829».
Κάτοικοι Βαλύρας (Τζεφερεμίνι).

          Στις 20 Απριλίου 1829 ανακήρυξαν «γνήσιο πολίτη» της επαρχίας τον κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια με ψήφισμα οι υπογράφοντες κάτοικοι από τη Βαλύρα ήταν:
1.       Νικ. Παπαβασιλόπουλος
2.       Ηλ. Μπότσικας
3.       Σπύρος της Αναγνωστούς
4.       Παν. Τσαγκάρης
5.       Παν. Δουραμάκος
6.       Νικ. Σταματόπουλος
7.       Αγγ. Λιοντήρης
8.       Αναγν. Ράμμος
9.       Παν. Μπόβης
10.   Παν. Σπηλιώτης
11.   Παπασαράντος ιερεύς
12.   Παπαμιχάλης ιερεύς, γιος του Παπασαράντου
13.   Αναγ. Γεωργόπουλος
14.   Σωτ. Σαραντόπουλος
15.   Θεοδ. Μπόβης
16.   Δημητ. Καρύδης
17.   Βασίλης Λινάρδος
18.   Νίκος Μαυροειδής και 
19.   Μαστρογιάννης Μαραγκός
Οι δημοπρόκριτοι της επαρχίας Μικρομάνης ανακηρύσσουν γνήσιο πολίτη της επαρχίας των Ιων. Καπιδίστρια το 1829.
                                                Εν Μικρομάνη τη 27/4/1929

Η σφραγίδα έχει την υπογραφή Δημογεροντειον επαρχίας Μικρομάνης (ΓΑΚ Βλαχ. Α. φακ 220). Στο έντυπο αυτό  υπογράφουν και οι δημοπρόκριτοι των χωριών Μικρομάνης-Αντικάλαμου, Καλάμι, Καλαμίου, Κωνσταντίνων, Ανδανείας, Σπανοχωρίου, Κερασταρίου.
                Στο Τζεφερεμίνι κατά την Τουρκοκρατία, τη περίοδο του αγώνα και μετά την απελευθέρωση υπηρετούσε εφημέριος ο Σαράντης Σαραντόπουλος και κατόπιν έμεινε γνωστός με το όνομα Παπασαραντόπουλος. Ο Παπα-Σαράντης στις 20/4/1829 συνυπογράφει ως Σαραντόπουλος το ψήφισμα της επαρχίας Μικρομάνης (εκεί υπαγόταν τότε το Τζεφερεμίνι) με το οποίο ο Ιωάννης Καποδίστριας αντικηρυχθη "γνήσιος Πολίτης" της επαρχίας μικρομάνης. Μαζί με αυτόν συνυπογράφουν και  ο γιος του Μιχάλης που είναι και αυτός ιερέας και οι παραπάνω πρόκριτοαγωνιστές του χωριού Τζεφερεμίνι, με το σημερινό όνομα Βαλύρα.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΥΛΛΟ 58,  παράρτημα σελίδα 356  1-8-1831.Ψήφισμα πολιτών της επαρχίας Μικρομάνης στις 19-7-1831  .Από τη Βαλύρα υπογράφουν οι :
Παπασαράντος Μ. ιερεύς
Οικονόμος
Παπαγιάννης
Θοδ. Μπόβης
Β.Λιναρδόπουλος (Λινάρδος)
Σ. Σαραντόπουλος
Α.Ράγκος ή Ράμμος
Ν.Μαυροειδής και
Π.Σπηλιωτόπουλος
Από τη Μικρομάνη υπογράφει  ο Α. Τζεφερεμινέος .Ακολουθούν υπογραφές από άλλα 6 χωριά.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Η ΜΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.
ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Φ.220
1828 ΕΓΓΡΑΦΑ 1-69
1829  ΕΓΓΡΑΦΑ 69-144
1830 ΕΓΓΡΑΦΑ 145-221
 ΤΟΜΟΣ 20. ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ.


O ΘΟΔΩΡΙΣ ΜΠΟΒΗΣ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ


Η Βαλύρα με την ενεργή συμμετοχή της στο μεγάλο ξεσηκωμό του 1821,δίνει γενναίο παρόν στην υπόθεση της πολυπόθητης λευτεριάς. Αναφέρεται σε  κατάσταση των στρατιωτών του Παν. Κεφάλα, που υπεβλήθη στο Υπουργείο Πολέμου 30 Αυγουστου 1825 ως δικαιολογητικό για την πληρωμή των εξόδων τροφοδοσίας κ.λ.π. που είχε καταβάλει ο Στρατηγός Κεφάλας. Στις 2 αυτές καταστάσεις σημειώνεται και τόπος καταγωγής των αγωνιστών, και άλλοτε όχι, έχουν δε κατ’ αλφαβητική σειρά οι αναφερόμενοι αγωνισταί ως εξής: Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους(ΓΑΚ),είναι καταχωρημένα με ημερομηνία 30 Αυγούστου 1825,όλα τα στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή της Βαλύρας στον αγώνα του 1821.Επίσης εκεί υπάρχουν και πολλά άλλα ενδιαφέροντα που αφορούν την μετέπειτα ιστορία της Βαλύρας. Οι Βαλυραίοι αγωνιστές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται παρακάτω, ανήκαν στο σώμα του οπλαρχηγού Παναγιώτη Κεφάλα από το Δυρράχι της Μεγαλόπολης. Έλαβαν μέρος σε πολλές μάχες του Εθνικού ξεσηκωμού και ιδιαίτερα, στην πολιορκία για την απελευθέρωση της Τριπολιτσιάς, στις μάχες του Βαλτετσίου, των Δερβενακίων και της Κορίνθου. Στα 1824 συμμετείχαν στις αμυντικές προσπάθειες στα παράλια της Μεσσηνίας για πιθανή απόκρουση επιδρομής των Αράβων, οι οποίοι βοηθούσαν τότε την καταρρέουσα Οθωμανική αυτοκρατορία.

Ιωάννης Γεωργακόπουλος, Αναγνώστης Γιαουρδάς, Δημήτριος Βασιλόπουλος, Χρήστος Βασιλόπουλος, Καλόγερος Γκομέσης, Αντώνιος Γκομέσης, Αναγνώστης Γεωργόπουλος, Ζαχαρίας Κανελλόπουλος(Ιερέας), Αναστάσιος Κατσιλιέρης, Ανάργυρος Καρτερολιώτης, Παναγιώτης Καρτερολιώτης, Δημήτριος Καρτερολιώτης, Κωνσταντής Καρύδης, Ανδρέας Καρύδης, Δημήτριος Καρύδης, Σταυριανός Καρύδης, Γιαννάκης Καρύδης, Δημήτριος Κουρόπουλος, Άγγελος Λεοντήρης(ή Λιοντήρης), Βασίλειος Λεοναρδόπουλος,(Βασίλειος Λινάρδος), Ιωάννης Λινάρδος, Γεώργιος Λύκος, Αθανάσιος Λύκος,Αθανάσιος Λύρας, Νικόλαος Μαυροειδής , Αναγνώστης Μπότσικας, Αναστάσιος Μπότσικας, Γεώργιος Μυλωνόπουλος, Ιωάννης Μπακόπουλος(Ιερέας), Παναγιώτης Μπακόπουλος, Γιάννης Μπάλας, Γιαννάκης Μπόβης, Γεώργιος Μπόβης, Παναγιώτης Μπόβης, (πάρεδρος του δήμου Οιχαλίας) Γεώργιος Μυλωνάς, Δημήτρης Μυλωνάς, Νικόλαος Μυλωνάς,  Αναγνώστης Μπουρολιάς, Αγγελής Μπουρολιάς, Πανάγος Μπουρίκας, Σταυριανός Μπουρίκας, Ιωάννης Μπουζαλάς, Παναγιώτης Ντουραμάκος, Παναγιώτης Ξυδόπουλος, Παναγιώτης Σερφετόπουλος, Παναγιώτης Παπασαραντόπουλος, Γεώργιος Σαραντόπουλος, Σπυρίδων Σαραντόπουλος, Σωτήριος Σαραντόπουλος, Αναστάσιος Σπυρόπουλος, Νικόλαος Σταθόπουλος, Θεόδωρος Τσαγκάρης, Πανάγος Τσαγκάρης, Χρήστος Τσαγκάρης, Γεώργιος Κοντοπανάγος, Δημήτρης Τσιλιβίτης, Πέτρος Τσιλιβίτης, Παναγιώτης Τσιμπουκλής, Αθανάσιος Χαλικούρας, Θεόδωρος Χαλικούρας, Γιαννάκης 

146
Μπόβης
Αθανάσιος
Παναγιώτης
αγρότης
1830
186535

147
Μπόβης
Γεώργιος
??
αγρότης
1817
1847


30


148
Μπόβης
Δημήτριος
Παναγιώτης
αγρότης
1809
1847
1865
1873
38
56
64
149
Μπόβης
Ιωάννης
Δημήτριος
αγρότης
1820
1873
53
150
Μπόβης
Ιωάννης
Δημήτριος
αγρότης
1842
186523

151
Μπόβης
Ιωάννης
Παναγιώτης
αγρότης
1815
1847
1865
1873
32
50
58
152
Μπόβης
Παναγιώτης
??
αγρότης
1762
1847


85


153
Μπόβης
Παναγιώτης
Δημήτριος
αγρότης
1840
1873
33

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 1847-73

Συχνότερα Επώνυμα γεννηθέντων στη Βαλύρα
αα
Επώνυμο
πλήθος
%
1
Φειδάς
86
4,14%
2
Μπουρίκας
66
3,18%
3
Μπάκας
63
3,04%
4
Καρύδης
57
2,75%
5
Μπόβης
54
2,60%ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΑΛΥΡΑΣ  ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΜΠΟΒΗΣ

759
Μπόβης
Άγγελος
Νικόλαος

1906
480
Μπόβης
Αθανάσιος
Γεώργιος

1894
1736
Μπόβης
Αθανάσιος
Ηρακλής
Μαρία
1958
1987
Μπόβης
Αθανάσιος
Κωνσταντίνος
Βασιλική
1983
1666
Μπόβης
Αθανάσιος
Στασινός
Γεωργία
1954
329
Μπόβης
Αναστάσιος
Στέφανος

1884
1686
Μπόβης
Αναστάσιος
Στέφανος
Αθανασία
1955
1411
Μπόβης
Βασίλειος
Άγγελος
Ελένη
1937
1047
Μπόβης
Βασίλειος
Κωνσταντίνος

1920
1553
Μπόβης
Βασίλειος
Παντελής

1947
48
Μπόβης
Γεώργιος
Αθανάσιος

1854
1071
Μπόβης
Γεώργιος
Αθανάσιος

1921
1013
Μπόβης
Γεώργιος
Κωνσταντίνος

1918
117
Μπόβης
Γεώργιος
Παναγιώτης

1866
1303
Μπόβης
Γεώργιος
Παντελής

1932
1287
Μπόβης
Γεώργιος
Σταύρος

1931
398
Μπόβης
Δημήτριος
Γεώργιος

1890
1084
Μπόβης
Δημήτριος
Γεώργιος

1922
961
Μπόβης
Δημήτριος
Κωνσταντίνος

1915
1552
Μπόβης
Δημήτριος
Παναγιώτης

1947
1752
Μπόβης
Ευγένιος
Στασινός
Γεωργία
1959
635
Μπόβης
Ηλίας
Γεώργιος

1901
1372
Μπόβης
Ηλίας
Παντελής
Σοφία
1935
1112
Μπόβης
Ηρακλής
Αθανάσιος

1923
1457
Μπόβης
Θεόφιλος
Παντελής

1940
1957
Μπόβης
Ιωάννης - Φοίβος
Κωνσταντίνος
Βασιλική
1980
573
Μπόβης
Ιωάννης
Γεώργιος

1899
732
Μπόβης
Ιωάννης
Κωνσταντίνος

1905
716
Μπόβης
Ιωάννης
Νικόλαος

1904
304
Μπόβης
Ιωάννης
Στέφανος

1882
1495
Μπόβης
Ιωάννης
Στέφανος

1943
1191
Μπόβης
Κωνσταντίνος
Γεώργιος

1927
207
Μπόβης
Κωνσταντίνος
Ιωάννης

1874
378
Μπόβης
Κωνσταντίνος
Νικόλαος

1889
1208
Μπόβης
Κωνσταντίνος
Παντελής

1928
502
Μπόβης
Λύσανδρος
Νικόλαος

1895
1391
Μπόβης
Νικόλαος
Άγγελος
Ελένη
1936
112
Μπόβης
Νικόλαος
Ιωάννης

1865
1083
Μπόβης
Νικόλαος
Κωνσταντίνος

1922
1231
Μπόβης
Νικόλαος
Σταύρος

1929
1046
Μπόβης
Παναγιώτης
Γεώργιος

1920
22
Μπόβης
Παναγιώτης
Δημήτριος

1848
1921
Μπόβης
Παναγιώτης
Δημήτριος
Μαρία
1976
1263
Μπόβης
Παναγιώτης
Παντελής

1930
688
Μπόβης
Παντελής
Γεώργιος

1903
1164
Μπόβης
Στασινός
Αθανάσιος

1926
1988
Μπόβης
Στασινός
Αθανάσιος
Ουρανία
1983
1906
Μπόβης
Σταύρος
Γεώργιος
Μαρία
1974
447
Μπόβης
Σταύρος
Νικόλαος

1892
983
Μπόβης
Στέφανος
Αναστάσιος

1916
88
Μπόβης
Στέφανος
Ιωάννης

1861
827
Μπόβης
Στέφανος
Ιωάννης

1909
1942
Μπόβης
Στυλιανός
Δημήτριος
Μαρία
1979
998
Μπόβης
Σωτήριος
Κωνσταντίνος

1917

ΤΑ 54 ΟΝΟΜΑΤΑ  ΜΠΟΒΗ ΑΠΟ ΒΑΛΥΡΑ.
2. ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΜΠΟΒΗ………
Η Καλιρρόη Λύρα μια από τις 4 αδελφές (στην οικογένεια ήταν συνολικά τα 7 αδέλφια (4 κορίτσια και 3 αγόρια) παντρεύτηκε το Νίκο Μπόβη του Ιωάννη και απόκτησαν τα 4 παιδιά Λύσσανδρο, Σταύρο Μήτσο και Κώστα.
Ο Μήτσος είχε  μοναχοκόρη την Κατίνα (Αικατερίνη) η οποία είναι πεθερά του Νίκου Γεωργόπουλου που ήταν γραμματέας της κοινοτητάς μας, γιατί παντρεύτηκε την κόρη της Καλλιόπη ή Πόπη.
 Σκοτώθηκε το 1913 στη Μανωλιάσα και η κόρη του Αικατερίνη έμεινε ορφανή και από τους δυο γονείς, σε ηλικία ενός έτους.
Η ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΛΥΡΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΟΒΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1865 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 8) ΚΑΙ ΑΠΟΧΤΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 1889 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 18), ΣΤΑΥΡΟ 1892 (16 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ), ΛΥΣΑΝΔΡΟ 1895 (22 ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ) , ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ  1890 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΧΤΗΣΕ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟΠΑΙΔΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΟΙ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ  ΑΠΟΧΤΗΣΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΓΓΕΛΟ 17-5-1906  ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ 1904 (19).
Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΝΑΧΟΚΟΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΒΗ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 4-11-1911 ΚΑΙ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ, ΤΟ 1938, ΤΟ  ΒΙΓΚΟ ΜΙΧΑΗΛ  15-2-1902 ΚΑΙ ΑΠΟΧΤΗΣΑΝ ΤΑ 4 ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 5-10-1940, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4-3-1943 ,ΔΗΜΗΤΡΗ 12-1-1947, ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 7-11-1949. ΤΑ 4 ΑΥΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΑΝ ΑΠΟ 2 ΠΑΙΔΙΑ, ΕΝΑ ΑΓΟΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ,ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 2 ΑΓΟΡΙΑ.
 Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΕΙΝΕ ΟΡΦΑΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΩΣΑΝ ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΗΣ, ΓΙΑΤΙ  Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΜΑΝΑΤΗΣ ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΑΡΩΣΤΕΙΑ.
Δημήτριος Ν. Μπόβης Λοχίας, σκοτώθηκε στις 7-6-1913,στη Μανωλιάσα, στους Βαλκανικούς πολέμους. Υπάρχει πινακίδα με τα ονόματα των νεκρών, στην ενοριακή εκκλησία του Αγίου Αθανασίου Βαλύρας, καθώς και στο δημοτικό σχολείο της Βαλύρας.

O ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΒΗΣ γεννήθηκε το 1762 και στην πρώτη ψηφοφορία ήταν ηλικίας 85 ετών. To  1841-΄42 ήταν δημαρχιακός πάρεδρος του τότε παλιού δήμου Οιχαλίας.

557
Μπόβης
Αθανάσιος
Γεώργιος 1854


558
Μπόβης
Αθανάσιος
Γεώργιος 1921
Ηρακλής 1923
Στασινός 1926
559
Μπόβης
Αθανάσιος
Στασινός 1983OI 4 EΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΒΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

11.
Ιωάννης Μπόβης
1921

20.
Κων/νος Μπόβης
1930

26.
Σταύρος Μπόβης
1936


41.
Νικόλαος Μπόβης
1955
Σεπτ. 1955 - 1956


TO ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΛΥΡΑ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΜΠΟΒΗ

ΟΙ 3 ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΒΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Ο ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΜΠΟΒΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΣ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΒΗΣ
Ο ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΜΠΟΒΗΣ
Η ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΒΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΣΕΙΡΑ
 Παρουσιάζουμε τo φωτογραφικό υλικό των 9 οικογενειών Μπόβη ,από Βαλύρα, μαθαίνοντας και γνωρίζοντας το παρελθόν, τιμούμε και μνημονεύουμε  τους προγόνους μας, φέρνοντας στο φως την ιστορία της Βαλύρας, που είναι παντελώς άγνωστη.
Επιβάλλεται η γνώση της τοπικής μας ιστορίας των απανταχού βαλυραίων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Γίνεται συγκέντρωση όλου αυτού του ιστορικού αρχειακού υλικού, ώστε στο μέλλον με τη βοήθεια και συνεργασία φορέων και χορηγών, να υπάρχει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στη συνέχεια   σε μια βάση δεδομένων, να μπορεί ο κάθε ιστορικός, μελετητής, ερευνητής, ιστοριοδίφης, να επεξεργάζεται το υλικό αυτό ,για κάθε τι που τον ενδιαφέρει.

Το αρχειακό αυτό υλικό είναι αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή, και όποιος ενδιαφέρεται προσφέρεται δωρεάν , σε όποιον ενδιαφέρεται, για να γνωρίσει πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις.

Εύχομαι καλή πλοήγηση, και η ηθική μας ικανοποίηση είναι τα θετικά σας σχόλια ,και η μεγάλη επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων μας, που για αυτό με έπεισε ο παλιός μαθητής μου  συνεργάτης Γιάννης Λινάρδος, γνωρίζοντας φυσικά το υλικό που έχω στην κατοχή μου.

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΠΟΒΗ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΥΡΑΣ
Ο ΛΑΚΗΣ ΜΠΟΒΗΣ ,ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΛΩΝΕΙ ΣΤΑΦΙΔΑ


Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΜΠΟΒΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΒΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΒΗΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΩ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ
Ο ΜΠΟΒΗΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΒΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΒΗΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΡΕΑ ΤΟΥ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΒΗΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΡΕΑ ΤΟΥ
ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΛΑΚΗΣ
ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΒΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΤΣΩΝΗ.

 H ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΠΟΒΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΒΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ.ΜΑΝΝΑ ΚΑΙ ΚΟΡΗ ΜΠΟΒΗ
Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΒΗΣ ΠΑΡΕΑ ΣΤΟ ΜΠΙΖΑΝΙ
ΜΠΟΒΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΟΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΣ Ο ΜΠΟΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΒΗΣ.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΒΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΜΠΟΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΒΗΣ Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ
ΜΠΟΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΗΡΑΚΛΗ, ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΒΗΣ ΜΕ ΤΗ ΡΕΜΠΟΥΠΛΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΒΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΙΑ ΜΠΟΒΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥΣ
Ο ΛΑΚΗΣ ΜΠΟΒΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ 
ΠΕΜΠΤΟΣ Ο ΤΑΣΟΣ ΜΠΟΒΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΒΗΣ ΜΕ ΤΗ ΠΗΛΙΚΙΟ ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΜΑΡΘΑ ΜΠΟΒΗ
Η ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΜΠΟΒΗ,ΝΤΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΦΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ.
ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ ΝΥΦΗ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΙΑ ΘΑΝΑΣΗΣ-ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ
ΖΕΥΓΟΣ ΜΠΟΒΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΙΑ ΘΑΝΑΣΗΣ-ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΒΗ ΜΕ ΤΟ ΓΙΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΟΒΗ.
MΠΟΒΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ. ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΒΗ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙA ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΧΡΥΣΑΛΙΩ ΤΣΙΛΙΒΙΤΗ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΥΡΑΣ ΤΑΞΕΙΣ Γ,Δ 1953
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1953
ΜΑΘΗΤΕΣ Γ,Δ ΤΑΞΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΒΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
MΗΤΣΟΣ ΦΕΙΔΑΣ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΣ
ΓΙΩΡΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΜΗΤΣΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ
ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΣΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ

ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΟΛΙΑ
ΒΑΣΩ ΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΤΣΙΛΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΙΟΝΤΗΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ
ΤΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΗ
ΘΟΔΩΡΑ ΛΑΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ
ΝΤΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΕΝΗ
ΚΑΤΙΝΑ ΚΟΝΙΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕΙΡΑ
ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑ
ΤΑΣΙΑ ΛΙΟΝΤΗΡΗ
ΚΑΛΙΟΠΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΡΟΛΙΑ
ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ
ΒΟΥΛΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΡΑΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΒΗ
ΧΡΥΣΑΛΙΩ ΤΣΙΛΙΒΙΤΗ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΕΖΗ,ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ,ΣΤΑΘΑ


O ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΒΗΣ, ΟΡΘΙΟΣ,ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ


Δεν υπάρχουν σχόλια: