Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ 1789 - ; ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΣΗΝΙΑΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Αρχείο πολέμου αγωνιστών.  25 Αύγουστου 1825
ΕΠΑΡΧΙΑ  ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ
Η Επαρχία Μικρομάνης συσταθείσα κατά την Τουρκοκρατία ως διοικητικό τμήμα (Καζάς), διατηρήθη κατά την επανάσταση και μετά την απελευθέρωση ως το 1835 που συνεστήθηκαν οι δήμοι, αλλά και μέχρι το 1843-4 ως εκλογική περιφέρεια. Στην επαρχία Μικρομάνης υπήγοντο τα χωριά Μικρομάνη (έδρα), Καμάρι (συνοικισμός, σημερινή Θουρία) Καλάμι (Αϊζάγα) Αντικάλαμος (Αζήζαγα) Κωνσταντίνοι, Βαλύρα (Τζεφερεμίνι), Στενύκλαρος (Σανδάνι), Φίλια και Σπανοχώρι.
Μικρομάνης (Επαρχίας) δημοπρόκριτοι ανακηρύσσουν «γνήσιον πολίτην» της Επαρχίας τον Ιω. Αντ. Καποδίστρια στα 1829.
Στην Τουρκοκρατία, αλλά και κατά τον Αγώνα λεγόταν και Κουτσούκ Μάνη, δηλ. Μικρή Μάνη, άγνωστο γιατί, αλλά και χωρίς να έχει καμμία απολύτως σχέση με τη Μάνη. Στην Επαρχία Μικρομάνης υπήγοντο τα χωριά: Μικρομάνη (έδρα), Καμάρι (ένας εκ των δυό συνοικισμών που απετέλεσαν την σημερινή Θουρία), Καλάμι, Αντικάλαμος (Αΐζαγα και Αζήζαγα), Κωνσταντίνοι, Βαλύρα (Τζεφερεμίνι), Στενύκλαρος (Σανδάνι), Φίλια, Σπανοχώρι (ένας των τριών συνοικισμών που αποτελούν την σημερινή Μερόπη), Κεραστάρι. Το τελευταίο αυτό χωριό μας είναι άγνωστο που ακριβώς έκειτο, γιατί σήμερα δεν υπάρχει. Πάντως πρέπει να έκειτο στην περιοχή της Οιχαλίας. Σημειωτέον ότι χωριό Κεραστάρι υπάρχει και στην Επαρ. Μεγαλοπόλεως.
Σώθηκαν πάρα πολλά έγγραφα της περιόδου του Αγώνος και μετά αναφερόμενα στην επαρχία Μικρομάνης που είναι εξόχως ενδιαφέροντα. Ανακοινούμεν ανέκδοτο έγγραφο της Επαρχίας Μικρομάνης με το οποίον οι προκριτοαγωνισταί εκπρόσωποί της στις 20 Απριλίου 1829 ανεκήρυξαν «γνήσιον πολίτην» της Επαρχίας τον Κυβερνήτην της Ελλάδος Ιω. Καποδίστριαν. Το έγγραφο είναι αξιόλογο γιατί μας πληροφορεί για τα αισθήματα των μόλις απελευθερωθέντων κατοίκων προς τον πρώτον Κυβερνήτην της ελευθέρας Ελλάδος, αλλά και για τους υπογράφοντες. Πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε όλα τα χωριά της επαρχίας αναφέρονται, ούτε όλοι οι από άλλα έγγραφα γνωστοί μας ως αγωνισταί και πρόκριτοι υπογράφουν.
Επί του προκειμένου μια μόνο υπόθεσις μπορεί να διατυπωθεί.
Ή ότι η επαρχιακή δημογεροντία ηρκέσθη εις ελάχιστα μόνον ονοματεπώνυμα, ή ότι οι μη αναφερόμενοι, ως αντιφρονούντες, δεν υπέγραψαν το ψήφισμα, το οποίον έχει έτσι:
«Η Επαρχία της Μικρομάνης συνελθούθσα εις εν και θωρούσα την επί τα κρείττω μεταβολήν της, την ανέγερσιν της και εκ τούτων περιμένουσα την μέλλουσαν ευδαιμονίαν της
Ψ η φ ί ζ ε ι
Ιωάννην Αντωνίου Καποδίστριαν, τον πρώτον της Ελλάδος Κυβερνήτην, τον αίτιον της ανεγέρσεώς της, της επί τα κρείττω μεταβολής της, και της ευδαιμονίας της, πολίτην γνήσιον της Επαρχίας ταύτης, παρέχουσα προς αυτόν όλα τα δικαιώματα του πολίτου εις τεκμήριον της προς αυτόν ευγνωμοσύνης της.
Το παρόν ψήφισμα να φυλαχθεί εις τα αρχεία της επαρχιακής μας δημογεροντίας και ίσον απαράλλακτον δι΄ αυτής να διευθυνθή προς την Αυτού εξοχότητα.
Εν Μικρομάνη τη 20 Απριλίου 1829».
Κάτοικοι Βαλύρας (Τζεφερεμίνι).

          Στις 20 Απριλίου 1829 ανακήρυξαν «γνήσιο πολίτη» της επαρχίας τον κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια με ψήφισμα οι υπογράφοντες κάτοικοι από τη Βαλύρα ήταν:
Νικ. Παπαβασιλόπουλος
Ηλ. Μπότσικας
Σπύρος της Αναγνωστούς
Παν. Δουραμάκος
Νικ. Σταματόπουλος
Αγγ. Λιοντήρης
Αναγν. Ράμμος
Παν. Μπόβης
Παν. Σπηλιώτης
Παπασαράντος, Σαράντος (-Παπάς) Ιερέας
Παπαμιχάλης , Μιχάλης (-Παπάς) Ιερέας
Αναγ. Γεωργόπουλος
Σωτ. Σαραντόπουλος
Θεοδ. Μπόβης
Δημητ. Καρύδης
Βασίλης Λινάρδος*
Νίκος Μαυροειδής

Οι δημοπρόκριτοι της επαρχίας Μικρομάνης ανακηρύσσουν γνήσιο πολίτη της επαρχίας των Ιων. Καπιδίστρια το 1829.
                                                Εν Μικρομάνη τη 27/4/1929

Η σφραγίδα έχει την υπογραφή Δημογεροντειον επαρχίας Μικρομάνης (ΓΑΚ Βλαχ. Α. φακ 220). Στο έντυπο αυτό  υπογράφουν και οι δημοπρόκριτοι των χωριών Μικρομάνης-Αντικάλαμου, Καλάμι, Καλαμίου, Κωνσταντίνων, Ανδανείας, Σπανοχωρίου, Κερασταρίου.
                *Την κόρη του εγγονού του, Βασίλη Λινάρδου  Λευκή ή Λευκοθέα, είχε παντρευτεί ο Ξενοφώντας Καρτερολιώτης και διασώζεται η φουστανέλα με όλα τα εξαρτήματά του Βασιλείου Λινάρδου, πολεμιστή του 1821 και δημάρχου του Δήμου Δερρών.
Στο Τζεφερεμίνι κατά την Τουρκοκρατία, τη περίοδο του αγώνα και μετά την απελευθέρωση υπηρετούσε εφημέριος ο Σαράντης Σαραντόπουλος και κατόπιν έμεινε γνωστός με το όνομα Παπασαραντόπουλος. Ο Παπα-Σαράντης στις 20/4/1829 συνυπογράφει ως Σαραντόπουλος το ψήφισμα της επαρχίας Μικρομάνης (εκεί υπαγόταν τότε το Τζεφερεμίνι) με το οποίο ο Ιωάννης Καποδίστριας αντικηρυχθη "γνήσιος Πολίτης" της επαρχίας μικρομάνης. Μαζί με αυτόν συνυπογράφουν και  ο γιος του Μιχάλης που είναι και αυτός ιερέας και οι παραπάνω πρόκριτοαγωνιστές του χωριού Τζεφερεμίνι, με το σημερινό όνομα Βαλύρα.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΥΛΛΟ 58,    1-8-1831.Ψήφισμα πολιτών της επαρχίας Μικρομάνης στις 19-7-1831  .Από τη Βαλύρα υπογράφουν οι :
Παπασαράντος Μ. ιερεύς
Οικονόμος
Παπαγιάννης
Θαν. Μπόβης
Β.Λιναρδόπουλος (Λινάρδος)
Σ. Σαραντόπουλος
Α.Ράγκος
Ν.Μαυροειδής και
Π.Σπηλιοτώπουλος
Από τη Μικρομάνη υπογράφει  ο Α. Τζεφερεμινέος .Ακολουθούν υπογραφές από άλλα 6 χωριά.
Φωτογραφικο Υλικό με απογονους του γενάρχη Βασιλείου Λινάρδου

 ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΑΒΙΛΛΑ
 Η ΝΥΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΣΥΣΥΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ.ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ  ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΕΡΙ ΚΑΙ Η  ΚΟΡΗ  ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΤΟΥΛΑ, ΚΑΙ  ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΕΡΡΙΚΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ
 Η ΝΥΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΒΙΛΛΑ. ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΡΡΙΚΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ
 ΑΠΟΚΡΗΕΣ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ. Ο ΜΗΤΣΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ
 ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ.Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗ ΤΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
 ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
 ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ,ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΣΟΥΠΑ
 Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ,ΟΠΩΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΕΛΛΙΣ ,ή Καστριγκάρι, ΟΤΑΝ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ  ΕΡΡΙΚΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ
 ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
 ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ,. ΤΑΠΕΘΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ
 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ.ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΑΓΝΩΣΤΗ, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΕΦΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΚΑΙ ΛΑΚΗΣ ΜΠΟΒΗΣ
 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥ-ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΑΜΗ ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ, Ο ΦΑΝΤΑΡΟΣ ΛΑΚΗΣ ΤΣΑΜΗΣ Η ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ
 ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ. Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΦΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ
 ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
 ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΒΙΛΛΑ


Ο ΦΑΝΤΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: