Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

ΣΧΟΟΑΠ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠεριβαλλοντικά Προβλήματα

Τα προβλήματα του φυσικού περιβάλλοντος συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με ανθρωπογενείς (γεωργικές – βιομηχανικές) δραστηριότητες. Η ρύπανση από γεωργικές δραστηριότητες οφείλεται κυρίως στην εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Προβλήματα επίσης προκαλεί η ανεξέλεγκτη σε μεγάλο βαθμό διάθεση των απορριμμάτων με μοναδική μέριμνα σε ελάχιστες περιπτώσεις την επικάλυψη με χώμα, αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η δημιουργία δεκάδων εστιών ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Η ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων διαχείρισης του φυσικού πλούτου εντείνεται λόγω της μεταβολής τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά των αθρωπογενών πιέσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του βαθμού φυσικότητας με γρήγορους ρυθμούς. Συχνά το φαινόμενο δεν είναι αναστρέψιμο, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της μείωσης ή του αφανισμού σπανίων ειδών πανίδας και χλωρίδας.
Ως βασικές επομένως προτεραιότητες και κατευθύνσεις  για την προστασία και ανάδειξη του Φ. Π. της περιοχής μελέτης θεωρείται η διασφάλιση των ακόλουθων προϋποθέσεων :
n  ανάπτυξη της περιοχής με βιώσιμους όρους και με γνώμονα την αειφορικότητα,
n  διευθέτηση των προβλημάτων δόμησης (μη νόμιμη / αυθαίρετη δόμηση) της περιοχής,
n  οργάνωση των χρήσεων γης,
n  προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της περιοχής και της αισθητικής του τοπίου,
n  αναγκαιότητα δημιουργίας υποδομών για τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων,
n  περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων.
   Η πληθυσμιακή συρρίκνωση της περιοχής μελέτης σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων  σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής (Βαλύρα, Αρχαία Μεσσήνη και οι Επαρχιακοί Οδοί) αλλά και έξω από αυτήν, στην περιοχή της Β.Ι.Π.Ε. του Δήμου Μελιγαλά, αλλά κυρίως στην παραλιακή ζώνη του Νομού και κυρίως στην Καλαμάτα καθώς και η απουσία περιβαλλοντικής συνείδησης και κρατικής παρέμβασης πρόληψης ελέγχου και επανόρθωσης, άρχισαν να δημιουργούν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα μπορούν να επιφέρουν μη αναστρέψιμες βλάβες στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα.
Τα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται στα χερσαία οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης είναι κυρίως τοπικού χαρακτήρα. Στα φυσικά - ημιφυσικά οικοσυστήματα τα προβλήματα  σχετίζονται με φαινόμενα υπερβόσκησης, πυρκαγιών, αλλοίωσης της αισθητικής του τοπίου εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας.
Ήδη σε διάφορα επίπεδα έχουν εκφρασθεί αντιρρήσεις για την αποσπασματική υλοποίηση οδικών έργων μέσα από σημαντικές για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος περιοχές, χωρίς πλήρη και εξαντλητική διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διερεύνηση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων με στόχο την υλοποίηση της βέλτιστης περιβαλλοντικά λύσης.
Στα γεωργικά οικοσυστήματα τα περιβαλλοντικά προβλήματα σχετίζονται με την ενδεχόμενη χρήση υψηλότερων ποσοτήτων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων από τις προβλεπόμενες. Στα μεταβατικά οικοσυστήματα, τα προβλήματα σχετίζονται με την απώλεια της βιοποικιλότητας εξαιτίας του περιορισμού της ποικιλότητας των διαθέσιμων ενδιαιτημάτων, στη διαμόρφωση των οποίων, δια μέσω των αιώνων, έχουν συντελέσει οι ανθρώπινες δραστηριότητες.
Στον οικισμό της Βαλύρας (έδρα Δήμου) έχει γίνει αλλοίωση του χαρακτήρα  των στοιχείων του παλαιού οικισμού όπως κήπων, αγρών και βοηθητικών χώρων (αλώνια, αποθήκες κλπ) και κάποιων κτισμάτων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Παρουσιάζονται προβλήματα που οφείλονται κατά κύριο λόγω στη λειτουργία του ως οικιστικό κέντρο για τα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα που απαρτίζουν το Δήμο Ιθώμης.
Στα υδάτινα οικοσυστήματα και ειδικά στα ρέοντα ύδατα, τα προβλήματα μπορεί να είναι τοπικού ή γενικού χαρακτήρα καθόσον τα ρέοντα ύδατα συμβάλλουν στη διασπορά του προβλήματος- διαταραχής σε μεγάλη απόσταση από την εστία δημιουργίας του, ανεξάρτητα από το εάν αυτή βρίσκεται εντός ή εκτός της περιοχής μελέτης.
Έτσι τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτά, αφορούν την απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις κατάντη, την αυξημένη τεχνητή θολερότητα των υδάτων εξαιτίας της πλύσης διάφορων μηχανημάτων και υλικών κατά την εκτέλεση έργων οδικού δικτύου, τον περιορισμό της παροχής των ποταμών, ρυάκων και πηγών εξαιτίας της δέσμευσης των υδάτων τους για ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης, την αλλοίωση της κοίτης των ποταμών εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων κ.λπ.  
Όσον αφορά τα στάσιμα ύδατα, τα προβλήματα σχετίζονται εν μέρει με τα παραπάνω, ειδικά στην περίπτωση που αυτά τροφοδοτούνται από πηγές και ρύακες, το νερό των οποίων δεσμεύεται ανάντη για διάφορες άλλες χρήσεις.

Α.3.1.6. Θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας


Στην ενότητα αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι θεσμοθετημένες ζώνες και τα ειδικά καθεστώτα προστασίας για την περιοχή μελέτης αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, δεδομένου ότι παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στο υφιστάμενο καθεστώς προστασίας και διαχείρισης, όσο και στις αναπτυξιακές δυνατότητες και περιορισμούς της περιοχής.


ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ[1]

Σε αυτά περιλαμβάνονται μεμονωμένα δένδρα ή συστάδες δένδρων με ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική ή ιστορική και πολιτισμική αξία. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν επίσης εκτάσεις με σπουδαίο οικολογικό, παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό ή άλλο ενδιαφέρον. Η θεσμοθέτησή τους υλοποιήθηκε βάσει του δασικού κώδικα. Σήμερα έχουν κηρυχθεί 51 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, με συνολική έκταση 16.840 εκτάρια. Στην  περιοχή μελέτης δεν περιλαμβάνεται κανένα μνημείο της φύσης.

 [1] Θεσμοθετημένη προστασία, σχετική νομοθεσία Ν. 996/1971.

Δεν υπάρχουν σχόλια: