Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Αστρονομικά η πρώτη μέρα της Σελήνης τοποθετείται μεταξύ 8ης Μαρτίου και 5ης Απριλίου, με φάση σελήνης 14 ημερών, το Πάσχα πέφτει στο διάστημα μεταξύ 22ας Μαρτίου και 25ης Απριλίου. Όμως με το νέο ημερολόγιο πρέπει να προσθέσουμε 13 μέρες, επομένως το Πάσχα πέφτει μεταξύ 4ης Απριλίου και 8ης το αργότερο Μαΐου. Επειδή για τον καθορισμό του Ορθόδοξου Πάσχα ως βάση είναι το παλαιό ημερολόγιο, γι’ αυτό παλαιοημερολογίτες και νεοημερολογίτες γιορτάζουν μαζί το Πάσχα. Ενώ οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες επειδή έχουν ως βάση για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας του Πάσχα το νέο ημερολόγιο γιορτάζουν το Πάσχα νωρίτερα από τους Ορθοδόξους. Συμβαίνει μερικές φορές να γιορτάζουν το Πάσχα πριν από τις 25 Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού, όπως συνέβη το 2008, που το Καθολικό Πάσχα ήταν στις 23 Μαρτίου ή το 2035 που θα είναι στις 25 Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού και Πάσχα ταυτόχρονα!!!

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΡΟΔΟΞΟΥ ΠΑΣΧΑ
(Χ = χρόνος που θέλουμε να βρούμε το Πάσχα).
Χ: 19 το υπόλοιπο από τη διαίρεση = α
Χ: 4 το υπόλοιπο από τη διαίρεση = β
Χ: 7 το υπόλοιπο από τη διαίρεση = γ
{(αΧ19)+15}: 30 το υπόλοιπο από τη διαίρεση = δ
{2β+4γ+6δ+6}: 7 το υπόλοιπο από τη διαίρεση = ε
Πάσχα = δ+ε+4 Απριλίου (Μαΐου αν ο αριθμός>30)
Παράδειγμα:
Θέλουμε να βρούμε το 2013 πότε πέφτει το Πάσχα
Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο
2013:19 = 105 υπόλοιπο της διαίρεσης 18, α=18
2013:4 = 503 υπόλοιπο της διαίρεσης 1, β=1
2013:7 = 287 υπόλοιπο της διαίρεσης 4, γ=4
{(18Χ19)+15}: 30 = 11 υπόλοιπο 27, δ=27
{2Χ1+4Χ4+6Χ27+6}: 7= 26 υπόλοιπο 4, ε=4
Το 2013 το Πάσχα = 27+4+4=35 Απριλίου. Επειδή ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του 30 οι επιπλέον από τις 30 μέρες πηγαίνουν στον Μάιο, επομένως το Πάσχα το 2013 θα είναι στις 5 Μαΐου.
Για τους Καθολικούς
Έστω Α το έτος,
a = το υπόλοιπο από τη διαίρεση διά 19,
b = το υπόλοιπο από τη διαίρεση διά 4,
c = το υπόλοιπο από τη διαίρεση διά 7,
d = το υπόλοιπο από τη διαίρεση του 19a+24 διά 30,
e = το υπόλοιπο από τη διαίρεση του 2b+4c+6d+5 διά 7,
a) αν d+e ≤ 9, το Πάσχα είναι την (22+d+e) του Μαρτίου,
b) αν d+e > 9, το Πάσχα είναι την d+e-9 του Απριλίου.
Παράδειγμα
Α=2013
a=18, 2013 : 19 υπόλοιπο της διαίρεσης 18
b=1, 2013 : 4 υπόλοιπο 1
c= 4, 2013 : 7 υπόλοιπο 4
d=6, (19X18+24) :30 υπόλοιπο 6
e=3, (2X1+4X4+6X6+5) :7= (2+16+36+5) : 7= 59 :7, υπόλοιπο 3
d+e=6+3=9. είναι η υπόθεση a.
Το Πάσχα είναι την (22+d+e) Μαρτίου, 22+6+3=31 Μαρτίου (για το 2013)
Ημερομηνίες Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών από το 2010 μέχρι το 2050

Δεν υπάρχουν σχόλια: