Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015

Ἱστορική Ἱερά Μονή Βουλκάνου, Πρόγραμμα Ι Μ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 14-16-8-2015* **

Ἡ ἐν τῷ ὄρει Ἰθώμῃ τῆς Μεσσηνίας
Ἱστορική Ἱερά Μονή Βουλκάνου, μέ τά δύο κτιριακά της συγκροτήματα, τό ἕν ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους εὑρισκόμενον, ὅπου εὑρέθη τόν 8ον αἰῶνα ἡ πάνσεπτος καί θαυματουργός Εἰκών τῆς Παναγίας, φερούσης χαραγμένην τήν ἐπιγραφήν: «Ἡ Ὁδηγήτρια ἐπονομαζομένη τῷ Ὄρει Βουλκάνῳ» καί γνωστόν τοῖς πᾶσι ὡς «Καθολικόν» ἤ «τῆς Κορυφῆς», ἤ «Ἐπανωκαστρίτισσα» καί τό ἕτερον εἰς τούς πρόπο-δάς του κείμενον, ὅπου ἀπό τόν 17ον αἰῶνα μετεγκατεστάθη ἡ μοναστική Ἀδελφότης κομίζουσα καί τήν πανίερον Εἰκόνα καί ἀποτελοῦσα ἔκτοτε μέχρι τῆς σήμερον τήν ἐν ἐνεργεία ἀνδρώαν Ἱεράν Μονήν, πανηγυρίζει καί ἐφέτος τήν Θεομητορικήν Ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν.Δ.- ΠΟΤΑΜΙ- ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 Αξιότιμοι  Κυρίες  Κύριοι Βουλευτές
         Θέμα: Ψήφιση  3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
        Πηγαίνετε τώρα σαν αγέλη προβάτων, να ψηφίσετε το 3ο Μνημόνιο του Τσίπρα, και να ξεφτιλιστείτε στον Ελληνικό Λαό,