Τρίτη 16 Μαΐου 2017

ΣΧΟΟΑΠ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΑ.5.1.2   Άλλες κατευθύνσεις (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. & Ειδικά Πλαίσια για ΑΠΕ, Βιομηχανία και Τουρισμό)

 Σύμφωνα με τον προσφάτως θεσμοθετημένο χωροταξικό σχεδιασμό εθνικού και τομεακού χαρακτήρα δίνονται γενικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης που αφορούν στον αγροτικό χώρο, όπου εντάσσεται κυρίως η περιοχή μελέτης. Ακολουθούν σχετικά αποσπάσματα από το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, που θα ληφθούν υπόψη στα επόμενα στάδια της μελέτης παραλλήλως με πιθανές εξειδικεύσεις που περιλαμβάνονται στα Ειδικά Πλαίσια για τις ΑΠΕ, τη Βιομηχανία και τον Τουρισμό.