Σάββατο 13 Μαΐου 2017

ΣΧΟΟΑΠ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ.ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ     Υφιστάμενη κατάσταση ύδρευσης και προτάσεις αξιοποίησης υδροφορίας


Το τοπογραφικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής του Δ. Ιθώμης, το οποίο εμφανίζει από ήπιες στα ανατολικά έως μεγάλες κλίσεις στο υπόλοιπο τμήμα του, καθώς και ο τεκτονισμός ολόκληρης της σειράς που είναι έντονος, έχει σαν αποτέλεσμα οι διαφορετικές λιθολογικές φάσεις να παρουσιάζουν μεγάλο και διαφορετικό βαθμό διάβρωσης. Εμφανίζουν επίσης διαφορετική  υδρογεωλογική συμπεριφορά κατά την κίνηση του νερού μέσα από τη μάζα τους, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.