Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

5.ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ 1834

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

 ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ

_Η Κοινότητα Άριος και ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνουν την Παρασκευή 30-07-2021 και ώρα 19:30 Επετειακή Εκδήλωση

"ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ"

των Αριτών Ηρώων Οπλαρχηγών της Ελληνικής Επανάστασης 1821

ΤΖΑΜΑΛΗ Αναστάση, ΚΑΒΔΑ Αθανάσιου, ΤΣΙΤΟΥΡΑ Νικήτα και λοιπών Αριτών Αγωνιστών, στο Ηρώο ΤΖΑΜΑΛΗ Αναστάση που βρίσκεται πλησίον της εκκλησίας Αγ. Τριάδος στον Άρι.

_Η Κοινότητα Άριος διοργανώνει το Σάββατο 31-07-2021 και ώρα 20:00 Εκδήλωση Ομιλία-Παρουσίαση με θέμα:

"Τα γεγονότα στην Μεσσηνία, που συγκλόνισαν την Ελλάδα, το καλοκαίρι του 1834",

με Κεντρικό Ομιλητή, τον Μεσσήνιο Εκπαιδευτικό και Ιστορικό Ερευνητή Κο. Γιάννης Λύρας

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο το κτηρίου του "Αγροτικού Συνεταιρισμού" στον Άρι.

Χορηγοί της εκδήλωσης: Νερά "Ανδανία" και "Αφοί Λάμπου"

Την 31 Ιουλίου 1834 εξέδωσε δύο διακηρύξεις, σε δημόσια συνέλευση, από τις οποίες η πρώτη, που υπογράφεται από έντεκα επαναστάτες, απευθυνόταν στον Ελληνικό Λαό και, αφού του γνωστοποιούσε τους βασικούς σκοπούς της Επανάστασης, που ήταν η αποφυλάκιση των καταδικασμένων σε θάνατο στρατηγών Θεοδώρου Κολοκοτρώνη και Δημητρίου Πλαπούτα, η παραχώρηση Συντάγματος και η απαλλαγή των πολιτών από την καταπιεστική διοίκηση και τη βαρειά φορολογία, ανέφερε ότι «ο Λαός της Επαρχίας Τριφυλίας, αγα­νακτισμένος και απελπισμένος από τις καταχρήσεις των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών, μη δυνάμενος πλέον να υποφέρει τα υπερβολικά βάρη και τον παράνομο τρόπο της εισπράξεως του περί αποδεκατώσεως φόρου, παραδειγματιζόμενος από την παράνομον και αυθαίρετον σύλληψιν και φυλάκισιν των συμπατριωτών ημών και φοβού­μενοι καθ' εκάστην περί της ασφάλειας της προσωπικής του ελευθε­ρίας, με αγανάκτησιν μας δε μαθόντες τον επηρεασμόν και την παράνομον επέμβασιν της εξουσίας εις το εν Ναυπλία  δικαστήριον, υπό του οποίου άνθρωποι προσφιλέστατοι εις την πατρίδα δια υποθετικά και ανύπαρκτα εγκλήματα κατεδικάσθησαν εις την εσχάτην τιμωρίαν, απεφασίσαμεν να ανακτήσωμεν τα πολιτικά μας δίκαια δια της δυνά­μεως, του μόνου και τελευταίου μέσου προς εδραίωσιν του καταπιε­ζομένου λαού. Επί τούτου λαβόντες τα όπλα εις τας χείρας, συνελάβαμε τας διοικητικάς και λοιπάς Αρχάς τας εν τη πόλει της Κυπαρισ­σίας, συνεννοούμενοι κατά τούτο και με τας πλησιεστέρας επαρχίας, επί σκοπώ του να ζητήσωμεν επιμόνως την ανόρθωσιν των δικαίων η­μών και προέτρεπε τους πληρεξουσίους της «πατριωτικής επιτρο­πής» Τριφυλίας να προωθήσουν τη συνταγματική μοναρχία.