Τρίτη 9 Μαΐου 2017

ΣΧΟΟΑΠ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠεριβαλλοντικά Προβλήματα

Τα προβλήματα του φυσικού περιβάλλοντος συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με ανθρωπογενείς (γεωργικές – βιομηχανικές) δραστηριότητες. Η ρύπανση από γεωργικές δραστηριότητες οφείλεται κυρίως στην εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Προβλήματα επίσης προκαλεί η ανεξέλεγκτη σε μεγάλο βαθμό διάθεση των απορριμμάτων με μοναδική μέριμνα σε ελάχιστες περιπτώσεις την επικάλυψη με χώμα, αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η δημιουργία δεκάδων εστιών ρύπανσης του περιβάλλοντος.