Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

ΜΗΤΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ:ΤΙΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟ ΗΡΩΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΤΟΥ 1821 , ΑΠΟ ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙ (ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

17 ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΩΤΟ- Αίτηση για αναγνώριση   αριστείου ανδρείας (1865)

Προς την επί του Αγώνος Σεβ. επιτροπήν Αναφορά

Ιωάννου Μ. Μαρμαρά Κατοίκου Αλητουρίου του Δήμου Οιχαλίας Εν Μελιγαλά τη 24 Ιουνίου 1865 Α' Τμήμα 10ο κεφ.

Αριθ. 18128 Συννημένα υποβάλομεν προς την επί του αγώνος Σεβ. Επιτροπήν αντίγραφα εκ της υπ' Αριθ. 332 ε.ε. εκθέσεως του ειρηνοδίκου Οιχαλίας των εξετασθέν των αποκαλύπτων μαρτύρων περί του ότι ο πατήρ μου Μήτρος Μαρμαράς κατά το έτος 1821 εις διαφόρους μάχας κατά των οθωμανών δια τους προεκτεθέντας λόγους και επειδή δεν αντεμίφθη από την κυβέρνησιν αρκούντος θερμοπαρακαλούμεν την Σεβ. Επιτροπήν ίνα ευαρεστουμένη ενεργήση την παρούσαν μου αναφοράν όπως μοι ανταμίψη περί του τότε αγώνος του πατρός μου. Ευπιθέστατος ο αιτών, Ιω. Μ. Μαρμαράς

Μήτρος Μαρμαράς

Αλητούριον Οιχαλίας


Αριθ. 18128       Μ Τμήμα[δ] 1 / Θ.1

 Μήτρος Μαρμαράς. Δια του κληρονόμου υιού του Ιωάννου περί αμοιβής του αγώνος αυτού

Αίτηση από 24 Ιουνίου 1865 Διευθύνεται προς το [δ] 1 Τμήμα Σ. 225 / αρ. 26 Ο Γραμματεύο Αρ. Μ. 11363 Αριθ. 332