Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ.ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

Το έργο αποτελείται από είκοσι πέντε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν έγγραφα της περιόδου 1821-1832, τα οποία έχουν μεταγραφεί, φωτογραφικό υλικό και ομοιότυπα χειρογράφων που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα μεταγραμμένα έγγραφα.
Πίνακας των τόμων
  • Θεματικές ενότητες
  • Δομή των τόμων
  • Στον τόμο 15Γ περιγράφει τους  νερόμυλους  στις σελίδες 32, 33, 37, 38, 46, 52, 57, 59, 89,  90, 97, 127, 130, 140, 152, 183 ,212, 304, 325, 326 (Πήδημα), 340. 
  • Το χωριό μας Τζαφερεμίνη, σημερινή Βαλύρα, αναφέρεται στις σελίδες 27,90, 183, 200. 
  • Το χωριό Μίσκα, σημερινό Νερόμυλος αναφέρεται στις σελίδες 57,58.